آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خز

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و كلاً آن چه بدين نمايد، جمله مردان را پسنديده بود ولو اين جامه ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وي صورت نباشد، دليل بر غم و سختي كند ولكن رنگ سبز به جامه ها ديدن، بد نبود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

جامه هاي خز به خواب ديدن، كسي را كه سزاوار پوشيدن خز باشد، بر پنج وجه است.

اول: مال.

دوم: خير و بركت.

سوم: عز و جاه.

چهارم: مرتبت ومنزلت با اندازه قيمت جامه.

پنجم: ولايت و بزرگي.

 

ابراهيم كرماني گويد:

پوشيدن جامه خز در خواب، دليل بر مال حرام كند. اگر بيند جامه خز پوشيده، دليل است كه بر قدر بزرگي و كوچكي مال حرام يابد و بيم بود كه دين او بد است و زنان را نيكو است، و مرد خز فروش در خواب، كسي بود كه دنيا را بدين اختيار كند.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خز پوستي است که در بيداري کمتر کسي مي تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب ديدن پوشيدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد. از امام صادق عليه السلام روايت است که اگر کسي که خواب خز مي بيند در بيداري شايسته پوشيدن خز باشد بد نيست. به اين معني که مالدار باشد و در بيداري توانايي اين را داشته باشد که پوست خز بخرد و بپوشد و يا به سر دست و يقه لباس خود بزند. براي اين آدم خواب ديدن خز بد نيست اما براي کسي که شان پوشيدن خز را ندارد خوب نمي تواند باشد. براي اولي کامروايي و شادي است و جهت دومي غم و اندوه و گرفتاري و آشفتگي همراه مي آورد. خود خز حيواني است که در علم خواب تعبيري چون راسو دارد. در طبيعت زيان کار است لذا پوستش نمي تواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته باشد. خز با همه زيبايي و ارزندگي در خواب خوب نيست و از غم و اندوه و گرفتاري و شوريدگي امور خبر مي دهد. چنانچه در خواب ببينيد که کسي براي شما پوست خز آورده يا پالتويي از خز به شما هديه مي کند غمي براي شما مي آورد و کارتان را از نظام بيرون مي برد. همين تعبير هست اگر شما به کسي خز بدهيد. اثر پوستي که به سر دست و يقه مي دوزيد البته کمتر از پالتو و کلاه است. با اين وجود براي زنان داشتن و پوشيدن خز بد نيست و به هر شکلي که باشد نيکو است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد پوست خز خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه در حرفة خود سود و منفعت به دست خواهيد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد لباسي از خز به تن داريد ، نشانة آن است كه هميشه از فقر و نيازمندي در امان خواهيد بود

3ـ ديدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است .

4ـ اگر دختري خواب ببيند لباسي از پوست خز گرانقيمت بر تن دارد ، نشانة آن است كه با مردي عاقل ازدواج خواهد كرد .

 

 

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرما
  خرمن
  خر مهره
  خروس
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خزه
  خزان
  خستگي
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصومت
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفتن
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلقان
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خوان
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه