آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وزغ

 

خالد اصفهاني :

اگر كسى در خواب وزغ داشت، دليل است كه با مردى زاهد صحبت دارد. اگر بيند كه وزغ را كشت و گوشت او را خورد، دليل كه زاهدى را شكست دهد. اگر بيند كه وزغان بسيار در جايى جمع شدند و فرياد نمودند، دليل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد. اگر بيند كه وزغ او را بگزيد، دليل است كه زاهدى مضرت بيند. اگر بيند كه وزغى از آب گرفت و بر زمين انداخت، دليل كه با زاهدى ظلم كند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب وزغ بينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى را بكشيد، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب صداى وزغى را بشنويد، به اين معنا است كه اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بيانگر بيمارى است. ديدن وزغ مرده در خواب، بيانگر ضرر و زيان است.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر