آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نعل

 

خالد اصفهاني :

اگر به خواب ببينيد كه نعل اسبان داشت، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر نعل استران داشت، دليل كه از بزرگى راحت يابد. اگر بيند نعل خران داشت، دليل كه از سفر مال حاصل كند. اگر نعل بندى چهارپايان مى‏كرد، دليل است به‏ سفر رود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

نعل، از قديم ترين ايام، نشان روي آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسياري از اقوام، نعل را به سر در خانه خود مي کوبند و آن را خوش و خوب مي دانند و نشان اقبال و بخت بيدار. در مورد کوبيدن نعل به سر در خانه افسانه هايي نيز هست که چون از ما نيست در مي گذريم و تعريف نمي کنيم. اگر نعل اسبي را در راه بيابيد، شانس به شما روي مي آورد و اگر نعل خر و استر بيابيد به سفر مي رويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن نعل اسب در خواب ، علامت پيش رفتن در زندگي است .

ديدن نعل شكسته اسب در خواب ، علامت مبتلا شدن به بيماري و بدبختي است .

ديدن نعل اسبي آويخته از ديوار ، علامت آن است كه بيش از حد انتظار ، در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

اگر در خواب نعل اسبي را كنار جاده اي پيدا كنيد ، نشانة آن است كه از جايي به شما ثروتي خواهد رسيد .

اگر در خواب نعل اسب ببينيد، بيانگر آن است كه در زندگى موفق خواهيد بود. مشاهده‏ى نعل اسب شكسته در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه سلامتى شما در خطر است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه نعل اسبى پيدا كرده‏ايد، به اين معنا است كه بر مشكلات خود غلبه مى‏كنيد. اگر خواب ببينيد كه اسبى را نعل مى‏كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى خواهيد داشت.

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت