آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دُم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دليل كه مال و نعمت او زياده شود و زندگاني به خوشدلي گذراند. اما در راه دين سستي كند

معبران گويند: اگر كسي بيند دم داشت، دليل كه مردمان تابع او شوند.

اگر بيند كه دم او چون دم سگ ياخر يا گرگ بود، دليل كه مال حرام يابد و مردمان او را ملامت كنند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند دم اسب يا دم خر در دست داشت، دليل كه بر قدر آن مال و نعمت يابد.

اگر كسي بيند در دست دم حيواني داشت كه گوشت او حرام بود، دليل كه حرام يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دم حيوان در خواب بر چهار وجه است.

اول: تيغ (پيروان و تابعان).

دوم: دوستان وياران.

سوم: مال.

چهارم: عيش و راحت وآسايش.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دم جانوري در خواب ، نشانة آن است كه براي لذت بردن به مكاني خواهيد رفت . اما تنها آزار و اذيت نصيبتان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد دم حيواني را قطع مي كنيد ، نشانة آن است كه در اثر بي دقتي بدبخت خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد چون جانوري دم داريد ، نشانة آن است كه وقايعي عجيب شما را سردر گم خواهد ساخت .

 

Relate Topics:
  دارائي
  دارچين
  دارکوب
  دارو
  داخل آب رفتن
  داس
  داغ کردن
  دام
  دامن
  دانشکده
  دانشگاه
  دانه ها
  دايي
  دباغي
  دبهء روغن
  دبيرستان
  دبيري
  دجّال
  دختر
  دختر ناتني
  دخنه
  ددگان
  در
  در آغوش گرفتن
  دراج
  دراعه
  دراکولا
  درباني
  درختان
  انواع درختان
  درد کردن اعضاء
  در زدن
  درشکه
  درم
  درمانگاه
  درمنه
  درندگان
  درو
  درودگر
  دروغ گفتن
  درويشي
  دره
  دريا
  درياچه
  دريازدگي
  دريانورد
  دزد
  دزد دريايي
  دژخيم
  دست
  دستار
  دست بند
  دست پر مو
  دست دادن
  دست زدن
  دستشوئي
  دستکش
  دستمال
  دستمال سفره
  دست و روي شستن
  دسته گل
  دستينه
  دشت
  دشمن
  دشنام
  دعا کردن
  دعوا
  دعوت
  دفتر
  دف زدن
  دکان
  دکتر
  دکمه
  دکمه سر دست
  دل
  دلالي کردن
  دلفين
  دلقک
  دمپايي
  دمل
  دنبه
  دندان
  دندان پزشک
  دندان نيش
  دوات
  دوال
  دوچرخه
  دوختن
  دود
  دود کش
  دوده
  دوربين
  دوزخ
  دوست
  دوست داشتن
  دوش
  دوشاب
  دوغ
  دوقلو
  دويدن
  ده
  دهان
  دُهل زدن
  دهليز
  دهنه اسب
  ديدار
  ديگ
  ديگ بخار
  ديگ پايه
  دينارها
  ديو
  ديوار
  ديوانگي