آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خود

 

محمدبن سيرين گويد:

خود چيزي بود كه خود را به مكر از آن نگاهدارد. اگر بيند كه خُودِ فولاد بر سر دارد، دليل كه جاه و قوت او زياده شود بر قدر درستي و روشني خود. اگر بيند كه خود را از سر برداشت، دليل كه عز و جاه او كمتر شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي خود بر سر بيند، دليل كه او فرزند زيرك بود، زيرا كه خود در تاويل چون تاج است و هر زياده و نقصان كه در خود بيند، دليل بر فرزندي بود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر كسي بيند كه خود فولاد روشن بر سر داشت، دليل كه از مهتري قوت و حشمت دهد. اگر بيند كه كسي خود از سرش برداشت، دليل كهحالش ضعيف شود. اگر بيند كه خود او بشكست يا ضايع شد، دليل كه قوت و عزت او زايل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خود در خواب بر پنج وجه است.

اول: قوت.

دوم: مال و بزرگي.

سوم: فرزند.

چهارم: بقا و نيكوئي.

پنجم: چيزي كه خود را از آن به مكروحيله بازدارد.

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرما
  خرمن
  خر مهره
  خروس
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خز
  خزه
  خزان
  خستگي
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصومت
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفتن
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلقان
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خوان
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه