آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وان

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر مي گيرد و به خودتان اختصاص دارد و مي توانيد در آن آرام بگيريد. اگر در خواب ببينيد وان چيني باشکوهي داريد ، زني بلند همت و با شخصيت نصيب شما مي شود. چنانچه ازدواج کرده باشيد ، از زني با اين خصوصيات مي توانيد بهره مند شويد. اگر وان حلبي و قراضه بود زني بد دهن و هتاک و بي شخصيت و قدر ناشناس و تربيت ناپذير خواهيد گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشيد ، با چنين زني برخورد خواهيد داشت که خدا عاقبتتان را بخير کند.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

وان حمام : کاميابي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب وان پر از آب ببينيد، به اين معنا است كه با خانواده‏ى خود روزهاى خوشى را مى‏گذرانيد. اگر در خواب وانى خالى ببينيد، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد. مشاهده‏ى وان شكسته در خواب، بيانگر درگيرى و نزاع است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در يك وان مرمر حمام مى‏كنيد، به اين معنا است كه بايد منتظر يك اتفاق خوشايند باشيد.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر