آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ورم

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن ورم برآمدگي تورم نفخ پف کردگي تهبج که به آماس نام نهند درخواب، مال بود. اگر بيند كه بر تن او آماس پديد آمده بود، دليل كند كه به قدر آن او را مالي حاصل گردد، خاصه چون كه در آن آماس ريم بيند، كه بسيار بود

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه بر تن او آماس بود، چنانكه او را رنج نمايد، دليل كه به قدر آن مال حلال يابد. اگر آماس چنان نباشد كه بدو رنج نمايد، دليل بر مال حرام كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن آماس بر تن، پنج وجه بود.

اول: مالش زياد گردد.

دوم: زني با منفعت خواهد.

سوم: پسر آورد.

چهارم: حاجتش روا گردد.

پنجم: ايمن گردد از غمها.

و اگر همه تن خود راآماس بيند، دليل كه اين پنج چيز كه ياد كرديم او را حاصل گردد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدنتان ورم كرده است، به اين معنا است كه سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه بدنش ورم كرده است، به اين معنا است كه به زودى خبرهايى به گوشتان خواهد رسيد.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر