آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوغ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در حال نوشيدن دوغ هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در پي كسب لذت مادي تأسف خواهيد خورد و يك بي احتياطي ، سلامت شما را به خطر مي اندازد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوغ را دور مي ريزيد ، نشانة شكست و بداقبالي است .

3ـ اگر خواب ببينيد سوپي مي خوريد كه در آن دوغ ريخته اند ، دلالت بر آن است كه دست به كار نامطلوبي خواهيد زد ، و بداقبال به شما رو مي آورد ، دعواهايي رخ مي دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار مي دهد

4ـ اگر در حال نوشيدن دوغ از خواب بپريد ، نشانة آن است كه با برنامه ريزي دقيق مي توانيد علت اختلافات را به خوبي درك كنيد .

Relate Topics:
  دارائي
  دارچين
  دارکوب
  دارو
  داخل آب رفتن
  داس
  داغ کردن
  دام
  دامن
  دانشکده
  دانشگاه
  دانه ها
  دايي
  دباغي
  دبهء روغن
  دبيرستان
  دبيري
  دجّال
  دختر
  دختر ناتني
  دخنه
  ددگان
  در
  در آغوش گرفتن
  دراج
  دراعه
  دراکولا
  درباني
  درختان
  انواع درختان
  درد کردن اعضاء
  در زدن
  درشکه
  درم
  درمانگاه
  درمنه
  درندگان
  درو
  درودگر
  دروغ گفتن
  درويشي
  دره
  دريا
  درياچه
  دريازدگي
  دريانورد
  دزد
  دزد دريايي
  دژخيم
  دست
  دستار
  دست بند
  دست پر مو
  دست دادن
  دست زدن
  دستشوئي
  دستکش
  دستمال
  دستمال سفره
  دست و روي شستن
  دسته گل
  دستينه
  دشت
  دشمن
  دشنام
  دعا کردن
  دعوا
  دعوت
  دفتر
  دف زدن
  دکان
  دکتر
  دکمه
  دکمه سر دست
  دل
  دلالي کردن
  دلفين
  دلقک
  دُم
  دمپايي
  دمل
  دنبه
  دندان
  دندان پزشک
  دندان نيش
  دوات
  دوال
  دوچرخه
  دوختن
  دود
  دود کش
  دوده
  دوربين
  دوزخ
  دوست
  دوست داشتن
  دوش
  دوشاب
  دوقلو
  دويدن
  ده
  دهان
  دُهل زدن
  دهليز
  دهنه اسب
  ديدار
  ديگ
  ديگ بخار
  ديگ پايه
  دينارها
  ديو
  ديوار
  ديوانگي