آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

واشه

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن واشه درخواب چون مطيع بود، دليل كه خداوندش منزلت يابد. اگر به خواب بيند واشه داشت و مطيع او بود، دليل كه از بزرگي جاه يابد اگر بيند واشه بپريد و رشته در دست او بماند، دليل كه بزرگيِ او زايل شود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند واشه او بمرد و بيننده پادشاه است، دليل كه ملكش از دست برود. اگر اميري بيند، دليل است منزلت او كم شود. اگر توانگر بيند، دليل كه درويش شود اگر درويش بيند فرزندش بميرد.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر