آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وزير

 

اگر بيند كه وزير پادشاهي بود، دليل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تاويلش به خلاف اين است.

اگر بيند كه وزيري او را كلاه و خلعت داد، دليل كه بر مردم حاكم شود.

اگر بيند كه وزير درجاي او آمد، دليل غم است از قِبَل پادشاه.

اگر با وزير طعام مي خورد، دليل بزرگي بود.

اگر بيند كه خانه وزير بيفتاد يا وزير بيمار گرديد يا پادشاه وزير را معزول كرد يا اسبش لگد زد يا از ستور بيفتاد يا كارش به سر زد اينهمه، دليل بر عزل وزير است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن وزارت كردن درخواب، بر چهار وجه است.

اول: آن كه بيند كه چشمِ او ماه گشته بود.

دوم: آن كه بيند كه چشم او دجله بود.

سوم: آن كه بيند كه پادشاه كمري بر ميان وي بست.

چهارم: آن كه بيند كه يكي از ائمه نامي بر سر اونهاد

اين چهار ديدن، دليل بر وزارت است.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه وزير پادشاهى بود، دليل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تأويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه وزيرى او را كلاه و خلعت داد، دليل كه بر مردم حاكم شود. اگر بيند كه وزير در جاى او آمد، دليل غم است از قبل پادشاه. اگر با وزير طعام مى‏خورد، دليل بزرگى بود. اگر بيند كه خانه وزير بيفتاد يا وزير بيمار گرديد يا پادشاه وزير را معزول كرد يا اسبش لگد زد يا از ستور بيفتاد يا كارش به سر زد اين همه، دليل بر عزل وزير است.

 

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن وزير در خواب، نشانه‏ى رسيدن به اهدافتان مى‏باشد. اگر در خواب ببينيد كه وزير هستيد، نشانه‏ى آن است كه در كارى دچار مشكل مى‏شويد.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر