آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زانو

 

محمدبن سيرين گويد: اصل زانو درخواب، معيشت بيننده خواب بود. اگر زانو را شكسته بيند، دليل است كارش شكسته و بي رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوي بيند، دليل كه كار او قوي گردد و عيش بر او فراخ گردد. اگر بيند به زانو مي رفت، دليل كه كار او و معيشت او ضعيف شود. اگر بيند كه چشمه زانوي او شكسته است، دليل است كار او تباه شود و نيازمند خلق گردد. اگر بيند چشمه زانوي او بيفتاد، دليل كه مايه اي كه دارد از دست او برود.

ابراهيم كرماني گويد: زانو در خواب كار و كسب و معيشتِ مردم است و هر چند كه سخت تر بود كار و كسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف اين بود.

جابرمغربي گويد: زانو درخواب كار و كسب و جايگاه رنج و عناي مردم بود و هر زياده و نقصان كه در زانو بيند، تاويلش چنان بود كه ياد كرديم.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  زانو در خواب شغل و حرفه اي است که جهت تامين معاش خويش بر آن متکي هستيم. اگر در خواب بببينيد که زانوان سالم و محکم و نيرومندي داريد و به کمک آن زانوان به راحتي حرکت مي کنيد شغل شما خوب است و زندگي مرفهي خواهيد داشت و روزي شما فراخ خواهد بود و آينده اي روشن در انتظارتان است و اگر ببينيد زانوانتان نحيف و ضعيف گرديده احتمالا شغل خود را از دست مي دهيد. درد زانوان اين را مي گويد که از نظر شغلي گرفتار مشکل مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زانو زدن : شما تنبل هستيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد زانوهايتان بيش از حد معمول بزرگ شده است ، علامت آن است كه بدبختي ناگهان شما را در بر خواهد گرفت . اگر در خواب احساس كنيد زانوي شما سخت و دردناك است ، نشانة آن است كه به زودي واقعه اي دهشتناك برايتان روي خواهد داد .

2ـ اگر زني خواب ببيند زانوي صاف و خوش فرمي دارد ، نشانة آن است كه افرادي او را ستايش خواهند كرد بي آنكه به خواستگاريش بيايند .

3ـ اگر خواب ببينيد زانوهايتان كثيف است ، علامت آن است كه در اثر عياشي به بيماري دچار خواهيد شد .

4ـ ديدن زانوهاي بد شكل در خواب ، علامت آن است كه وقايع تلخ و ناراحت كننده جاي اميد و اشتياق را خواهد گرفت .

Relate Topics:
  زائر
  زاج
  زاغ
  زالو
  زايمان
  زباد
  زباله
  زبان
  زبرجد
  زبور
  زجر
  زخم
  زد و خورد
  زدن
  زراعت
  زرافه
  زردآلو
  زرد چوبه
  زرده تخم مرغ
  زرديها
  زرشک
  زرنيخ
  زره
  زري
  زعفران
  زغال
  زغن
  زفت
  زکات
  زکام
  زگيل
  زلزله
  زمرّد
  زمستان
  زمين
  زن
  زنار
  زنبق
  زنبور
  زنبيل
  زنجبيل
  زنجير
  زنخ
  زندان
  زندانبان
  زنده به گور
  زنگ
  زنگار
  زنگله
  زوبين
  زولبيا
  زوزه
  زهار
  زهر
  زَهره
  زيبا
  زيتون
  زير زمين
  زير شيرواني
  زيره
  زيلو
  زين
  زيورالات