آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نخود

 

خالد اصفهاني :

ديدن نخود به خواب تر و خشك، دليل غم است. اگر بيند كه نخود به گوشت پخته مى‏خوريد غم كمتر بود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماش برنج ونخود وحبوبات ديگر ملال بود

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

خوردن نخود در خواب ، نشانة كسب ثروت و تندرستي است .

ديدن نخودهاي خيس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به كارهايي موفقيت آميز است .

اگر خواب ببينيد در زميني نخود مي كاريد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي خود مقدماتي مي چينيد و زمينه اي فراهم مي آوريد كه باعث خواهد شد به تمامي آرزوهاي خود دست يابيد .

جمع آوري نخود در خواب ، نشانةآن است كه نقشه هايتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهيد برد .

ديدن نخودهاي انبار شده در خواب ، علامت آن است كه اميدهاي درخشان شما مدت كوتاهي دست خوش بلاتكليفي خواهد شد ، ولي سرانجام شانس به شما رو مي آورد و از سردرگمي نجات پيدا مي كنيد .

ديدن نخودهاي خشك شده در خواب ، علامت آن است كه بيش از توان خود كار خواهيد كرد .

خوردن نخودهاي خشك شده ، نشانة آن است كه بعد از موفقيت بسيار در زندگي كاهش ثروت شما را رنج خواهد داد

اگر در خواب نخود ببينيد، به اين معنا است كه در ا نجام كارهايتان موفق خواهيد بود. نخود كاشتن در خواب، بيانگر آن است كه براى رسيدن به اهداف خود تلاش زيادى مى‏كنيد. .

 

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت