آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نقره

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسى بيند كه نقره از دكان مى‏گرفت، دليل كه از شهر خود زن خواهد. اگر بيند كه از معدن نقره فراگرفته، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.

 

جابر مغربي گويد:

اگر يك درم نقره داشت، دليل كه او را فرزندى آيد صاحب جمال.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن نقره در خواب چهار وجه است.

اول: زن.

دوم:فرزند.

سوم: مال.

چهارم: معيشت.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر در سن ازدواج باشيد و نقره در خواب ببينيد ازدواج مي کنيد. اگر نقره خام شکل نگرفته ببينيد با دختري صاحب جمال ازدواج خواهيد کرد و چنانچه ازدواج کرده باشيد و نقره در خواب ببينيد داراي فرزند دختر مي شويد. اگر ببينيد باري از نقره داريد تکليف و وظيفه اي سنگين بر عهده شما محول مي گردد. اگر کسي نقره به شما داد يا ظرفي از نقره به شما هديه کرد ، دوستي شما را راهنمايي و هدايت و دلالت مي کند و او خير شما را مي خواهد. اگر ببينيد انگشتري از نقره داريد صاحب دختر مي شويد و اگر ببينيد دگمه هاي لباس شما از نقره است ، همسرتان دختري مي آورد که به او شباهت دارد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نقره : تحت آزار قرار گرفتن

ظروف نقره : آسايش

دريافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد

فروختن آن : يک سرمايه گذاري به بار خواهد نشست

خريدن : تحولات بزرگ

پول نقره : دوره پر باري نزديک است

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن نقره در خواب ، نشانة آن است كه بيش از حد به پول و ثروت وابسته مي شويد .

پيدا كردن سكة نقره در خواب ، نشانه آن است كه براي آرامش فكري و راحتي خود ، اطرافيان را ناديده مي گيريد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه يك سكه‏ى نقره‏اى پيدا مى‏كنيد، به اين معنا است كه براى رسيدن به هدف خود دست به هر كارى مى‏زنيد.

 

اچ ميلر مى‏گويد:

ديدن نقره در خواب، به معناى كسب ثروت است.

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت