آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خرما

 

محمدبن سيرين گويد:

خرما درخواب. مال و خواسته است.

اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد.

اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود

اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد.

اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد.

اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، چنانكه بار بسيار داشت، دليل كه با شخص اصيلي پيوسته كند به نكاح و از وي منفعت يابد. اگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.

اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد.

اگر بيند خرما را ببريد، دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند خرماي تازه داشت، دليل كه به قدر خرما نعمت و مال به سختي حاصل كند

بعضي از معبران گويند: خرما به خواب ديدن منفعت و شادي بود كه از مهتري به وي رسد.

اگر بيند درخانه خرماي بسيار داشت، دليل كه به قدر خرما از ضياع و عقار خويش مال حاصل كند.

اگر بيند خرماي تازه يا خشك همي خورد، دليل كه حلاوت ايمان بيابد و كارش به نظام شود.

اگر بيند خرما بن خشك مي بريد، دليل كه كاري كه در دست دارد ناتمام و بي نظام گردد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند خرما بدست فراگرفت، دليل كه زني توانگر بخواهد و به قول ديگر مال يابد.

اگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت، دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود

 بعضي گويند: از مردي جاهل سخن مفيد شنود.

اگر صاحب خواب غمگين شود، شادمان شود و از غم فرج يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئيسي كريم

ديدن بسر در خواب، (يعني غوره خرما)، دليل دين پاك و مال حلال است

ديدن خرماي تازه، دليل روشنائي چشم و فرزند نيكو بود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن خرما در خواب بسيار نيکو است. اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد شادي به شما مي رسد. بهره اي مي بريد. توفيقي حاصل مي کنيد. اگر ديديد خرما به کسي مي دهيد به او سود مي رسانيد. چنان چه در خواب ببينيد که خرما خيرات مي کنيد بهره اي نصيب شما مي شود که هم وسيع است و هم زياد. اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد و هسته اش را به زمين مي افکنيد سود بي دغدغه مي بريد. اگر ببينيد که درخت نخل در خانه داريد زني خواهيد داشت که فرزندان صالح مي آورد. اگر در خواب ببينيد خرما خريده ايد و به خانه مي بريد معاش شما گسترش مي يابد و اگر ببينيد نخل مي کاريد زني خوش نيت و خوش طبع خواهيد خواست. اين خواب براي دختران و پسران جوان نيز خوب است و آينده اي روشن را نويد مي دهد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببينيد ، نشانة پيوندي فرخنده است .

2ـ اگر خواب ببينيد از خرماي بسته بندي شده مي خوريد ، علامت كمبود و پريشاني است .

 

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرمن
  خر مهره
  خروس
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خز
  خزه
  خزان
  خستگي
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصومت
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفتن
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلقان
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خوان
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه