آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خروس

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه مردي عجمي را كه بنده او بود، قهر كند.

اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد.

اگر بيند با خروس جنگ مي كرد، دليل كه با مردي عجمي او را صحبت افتد.

اگر بيند از آن خروس وي را گزندي آمد، دليل كه آن مرد وي را گزندي رساند.

اگر بيند خروس بچه بيافت، يابه وي داند، دليل كه او را پسري يا غلامي حاصل شود از كنيزان.

اگر بيند كه بانك خروس مي شنيد، دليل كه راه خيرات و نيكي گزيند.

 معبران گفته اند: بيشتر تعبير خروس بر بنده وبندزاده افتد.

اگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد.

اگر بيند كسي به او خروسي بچه داد، دليل كه كسي غلامي به وي بخشد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند خروسي داشت، دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد.

اگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليل كه بر مهتري يا مؤذّني دست يابد و او را قهر كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسي بيند خروسي يافت، دليل كه بر مهترزاده اي از اصل خود دست يابد و بر وي غلبه كند.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خروس منادي و بشير است. نداي خير و خوبي و صلح و نيکي سر مي دهد و بشارت مي آورد و شادي مي آفريند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روايت مي کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز مي خواند و دعوت مي کند. ديدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنواني خروس ببينيد خبري خوش به شما مي رسد که ممکن است هم مادي باشد و هم معنوي. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نيست و بيننده چنين خوابي زيان مي بيند و خسارت تحمل مي کند ولي خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگي نشان تلون و ترديد است و خروس سفيد بهتر است چرا که از شادي و روشني بخت خبر مي دهد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خروس

ديدنش : به شما شک خواهند کرد

شنيدن آواي خروس : ديگران به شما به عنوان يک دوست نگاه ميکنند

گرفتنش : پيروزي و موفقيت

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماکيان وخروس زيادي نعمت باشد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپيده دم ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهيد كرد و صاحب خانه اي مجلل خواهيد شد .

2ـ شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتي براي گريستن و نوميدي شما وجود خواهد داشت .

3ـ ديدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است كه در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترك مي گوييد .

4ـ ديدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقايعي تأسف بار در آينده مي دهد .

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرما
  خرمن
  خر مهره
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خز
  خزه
  خزان
  خستگي
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصومت
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفتن
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلقان
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خوان
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه