آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خفتن

 

محمدبن سيرين گويد: خفتن درخواب مرده را و كسي كه ترسيده بود، دليل بر راحت و رستگاري است.اگر بيند كسي بر تختي خفته است، يا بر بستري، دليل كه بزرگي يابد، اما از راه دين و پرهيزكاري بي خبر است، زيرا كه خفتن در راه دين غفلت بود. اگر بيند در جايگاهي دون بر بستري خفته است، دليل بر حقارت و خواري او بود. ابراهيم كرماني گويد: خواب ترسنده را ايمني بود و مرده آمرزش و بيمار را شفا و زنداني رافرج از زندان. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند كه درميان مردگان خفته بود و كسي او را بيدار نمود، دليل كه درميان مردمان به كاري مشهور شود.

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرما
  خرمن
  خر مهره
  خروس
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خز
  خزه
  خزان
  خستگي
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصومت
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلقان
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خوان
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه