آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نماز

 

اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد. اگر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد، دليل كه ميلش به جهودان بود. اگر بيند كه نماز از سوي شمال كرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دليل كه اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بيند كه نماز سوي قبله كرد، دليل كه در راه دين مستقيم گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند قومى را امامت كرد، دليل كه سرورى كند. اگر بيند كه نماز قطع كرد تا نماز نگذارد يا بى‏وضو نماز كرد دليل كه طالب چيزى بود و نيابد. اگر در مدرسه يا مسجدى به امامت نماز كرد، دليل كه حاكم آن ديار مطيع او گردد. اگر بيند كه در نماز ركوع و سجود تمام كرد، دليل كه كار دنيايى او برآيد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر ديد به خواب كه نماز فريضه پيشين مي گذارد دليل كه به حق تعالي نزديك گردد. اگر بيند نماز پيشين مي گذاشت، دليل شادي بود. اگر نماز خفتن بود، دليل كه حاجتش روا گردد. اگر بيند كه نماز صبح مي كرد، دليل كه به سفر رود. اگر بيند كه نماز در باغ كرد، دليل كه توبه كند. اگر بيند كه دركعبه نماز گذارد، دليل كه از خليفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بيند كه به تشهد نشسته بود، دليل كه از غم برهد. اگر بيند كه سلام اول به دست چپ داد، دليل كه كارش شوريده گردد. اگر بيند كه نماز نشسته مي كرد، دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و گناه كرده را مدد كند و از وي نپذيرد. اگر بيند كه درتاريكي نماز كرد، دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر بيند كه به پهلو خفته نماز مي كرد، دليل كه بيمار گردد. اگر بيند كه نماز جمعه كرد، دليل كه به سفر رود و مال حاصل كند. اگر بيند كه در بيت المقدس نماز كرد. دليل كه ميراث يابد و روزي بر وي فراخ گردد.

 

حضرت دانيال گويد:

ديدن نماز كردن سه نوع است.

اول: فريضه.

دوم: سنت.

سوم: تطوع.

اگر بيند كه نماز فريضه مى‏گزارد، دليل كه حق تعالى وى را حج روزى‏ كند. قوله تعالى: »ان الصلاة تنهى عن الفحشآء و المنكر« (عنكبوت، 45).

اگر بنيد نماز سنت مى‏كند، دليل كه بر مردم شفقت كند.

اگر بيند نماز تطوع بگذاشت، دليل كه راستگو بود.

اگر به خواب ديد در ستور نماز كرد، دليل كه حق تعالى در كسب او بركت كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

اول: ايمني.

دوم: شادي.

سوم: عز وجاه.

چهارم: مرتبت.

پنجم: رستگاري.

ششم: يافتن مراد.

هفتم: نقصان.

و ديدن ركوع و سجود درخواب بر پنج وجه است.

اول: مراد يافتن.

دوم: جمعيت.

سوم: نصرت.

چهارم: ظفر.

پنجم: امر حق تعالي به جاي آوردن است.

اگر نمازگزار بيند كه نماز را تمام كرد، دليل كه دعاي او مقبول بود. اگر بيند تمام نكرد به خلاف اين است.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نماز گزاردن : زندگي شيرين

پيش نماز شدن : خوشبختي

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن نماز کردن کار بالا گيرد

ديدن نماز خواندن نزديکي به خدا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد نماز مي خوانيد ، يا ديگران را در حال نماز گذاردن ببينيد ، علامت آن است كه زندگي شما به نابودي كشيده خواهد شد ، براي نجات زندگي خود به تلاش و نيروي بسيار نياز داريد .

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت