آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خوان

 

ديدن خوان در خواب غنيمت حاضر بود.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه خواني داشت و بر وي نان ها بود و از آن ميخورد، دليل كه به قدر آن غنيمت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

برداشتن خوان از پيش چون طعام نخورده بود، پيدا كردن بيماري باشد و بيكاري.

 

جابر مغربي گويد:

خوان آراسته درخواب نيكو و قوت دين باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند، دليل غم و اندوه باشد و بسيار خوردن طعام بر خوان، دليل بر درازي عمر كند. اگر بيند كه بر خوان از سه گونه طعام بود، دليل روزي او بود كه به او و فرزندان او رسد. و بعضي گويند: عز و شادي بود وكارهاي او به نظام شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خوان آراسته درخواب بر پنج وجه است.

اول: غنيمت نقد و حاضر.

دوم: مردى شريف و بزرگوار.

سوم: قوت و استحكام دين.

چهارم: نظم و نظام كارها و امور.

پنجم:  عزت و شادمانى.

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرما
  خرمن
  خر مهره
  خروس
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خز
  خزه
  خزان
  خستگي
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصومت
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفتن
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلقان
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه