آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نهنگ

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن نهنگ در خواب، دليل بر مردى دزد است. اگر بيند نهنگ او را به سوى آب كشيد و غرق كرد، دليل كه در آب غرق شود. اگر بيند نهنگ او را گاز گرفت، دليل كه از دشمن مضرت بيند.

 

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند نهنگ او را فرو برد، دليل كه ماهى او را هلاك كند. اگر بيند با نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر غالب نشد به خلاف اين است و ديدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دليل مضرت است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد نهنگي به يك كشتي نزديك مي شود ، علامت آن است كه با قبول كردن وظايف متعدد ، ثروتي از كف مي دهيد .

اگر خواب ببينيد نهنگي به كشتي نزديك مي شود و ناگاه محو مي گردد ، علامت آن است كه وظايفي كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به سرانجام خواهيد رساند .

اگر خواب ببينيد نهنگي كشتي را واژگون مي سازد ، علامت آن است كه به گرداب مصيبتها خواهيد افتاد .

ديدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده كنيد نهنگى كشتى را واژگون مى‏كند، به اين معنا است كه اتفاقات ناگوارى پيش رو داريد.

 

 

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت