آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نيزه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند با نيزه سلاح ديگر نداشت، دليل كه او را فرزندي آيد يا برادري.

اگر بيند با نيزه سلاحهاي ديگر داشت، دليل كه حكمش در ولايت ها روان شود.

اگر بيند نيزه او بشكست، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد.

اگربيند نيزه او را ببردند، دليل كه كارش شوريده شود.

اگر بيند نيزه كوتاه در دست داشت، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر زن ندارد خبري بدو رسد.

اگر بيند با نيزه سلاح تمام پوشيده داشت دليل كه جاه و بزرگي يابد.

اگر بيند پادشاه نيز بدو داد، دليل كه از آن كس بدو چيزي رسد.

اگر بيند نيزه در دست داشت و بشكست خاصه به وقت كارزار. دليل كه از دشمن بدو مضرت رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن نيزه درخواب بر شش وجه است.

اول: عجب.

دوم: ولايت.

سوم: عمردراز.

چهارم: ظفر.

پنجم: رياست.

ششم: منفعت.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد با نيزه اي از خود دفاع مي كنيد ، نشانةآن است كه در خصوصي ترين امور زندگي شما تجسس مي كنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهاي فراوان بي گناهي خود را اثبات مي كنيد .

اگر خواب ببينيد نوك نيزه اي در بدنتان فرو مي رود ، علامت آن است كه دشمنان موفق مي شوند برايتان دردسر فراهم كنند .

  اگر خواب ببينيد ديگران نيزه در دست دارند ، علامت آن است كه منافعتان در خطر است .

ديدن نيزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمناني خطرناك و كسب تجارب زيانبار است .

اگر خواب ببينيد نيزه اي شما را زخمي مي كند ، علامت آن است كه با قضاوتي غيرمنصفانه خود را به دردسر مي اندازيد

ديدن نيزة شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به چيزهاي به ظاهر غيرقابل نفوذ ، نفوذ خواهيد كرد و آرزوهايتان برآورده خواهد شد .

اگر در خواب عده‏اى را نيزه به دست ببينيد، به اين معنا است كه بايد مراقب خود باشيد تا دچار خسارت و زيان نشويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با نيزه‏اى از خود دفاع مى‏كنيد، به اين معنا است كه دچار مشكل و گرفتارى مى‏شويد. اگر در خواب نيزه‏اى شكسته ببينيد، نشان‏دهنده‏ى موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

 

اچ ميلر مى‏گويد:

ديدن نيزه در خواب، بيانگر درگيرى و نزاع است.

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت