آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دکمه

 

اكثر اوقات‌ دكمه‌ها در خواب‌ به‌ لباس‌ متصل‌هستند كه‌ نشان‌ دهنده‌ جزيي‌ از جسم‌ شما وظاهرتان‌ مي‌باشند. اگر در خواب‌ در حال‌ بستن‌ ويا باز كردن‌ دكمه‌ لباس‌ بوديد، بايد تمام‌ جزييات‌خوابتان‌ را بررسي‌ نماييد و پيغام‌ و معناي‌صحيح‌ آن‌ را دريابيد. در مجموع‌ باز كردن‌ دكمه‌در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ گشودن‌ دروازه‌ عواطف‌،احساسات‌ و يا نظريات‌ شماست‌. يعني‌ احتمالاخودتان‌ را در معرض‌ امكانات‌ جديدي‌ قرارداده‌ايد و مي‌خواهيد افكار، تفكرات‌ وبرخوردهاي‌ قديمي‌ و به‌ درد نخور خودتان‌ رادور بريزيد و يا اين‌ كه‌ از جنبه‌ مثبت‌، باز كردن‌دكمه‌ها مي‌تواند بازتاب‌ و انعكاس‌ يك‌ نياز وضرورت‌ براي‌ صرفه‌ جويي‌ و يا «بستن‌ زيپ‌ ودكمه‌هاي‌« دهانتان‌ و يا مهار و كنترل‌احساساتتان‌ باشد. از جنبه‌ منفي‌، باز كردن‌دكمه‌ها مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ آن‌ باشد كه‌ شايدشما در حال‌ حاضر احساس‌ محدوديت‌ مي‌كنيد،گويي‌ تحت‌ نظارت‌ و در قيد و بند هستيد ومي‌خواهيد رها و آزاد شويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر دختري خواب ببيند بر او نيفرمي دكمه هايي  براق مي دوزد ، نشانة آن است كه مردي ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاري او خواهد آمد .

2ـ اگر مرد جواني خواب ببيند بر او نيفرمي دكمه هايي براق مي دوزد ، دلالت بر آن دارد كه در امور نظامي به افتخاراتي شايسته درست خواهد يافت .

3ـ ديدن دكمه هاي لباس در خواب نشانة نوميدي و بيماري و زيانهاي فراوان است .

4ـ اگر خواب ببينيد دنبال دكمه هايي گمشده مي گر ديد ، نشانة آن است كه در تجارت زيانهاي مالي خواهيد ديد .

Relate Topics:
  دارائي
  دارچين
  دارکوب
  دارو
  داخل آب رفتن
  داس
  داغ کردن
  دام
  دامن
  دانشکده
  دانشگاه
  دانه ها
  دايي
  دباغي
  دبهء روغن
  دبيرستان
  دبيري
  دجّال
  دختر
  دختر ناتني
  دخنه
  ددگان
  در
  در آغوش گرفتن
  دراج
  دراعه
  دراکولا
  درباني
  درختان
  انواع درختان
  درد کردن اعضاء
  در زدن
  درشکه
  درم
  درمانگاه
  درمنه
  درندگان
  درو
  درودگر
  دروغ گفتن
  درويشي
  دره
  دريا
  درياچه
  دريازدگي
  دريانورد
  دزد
  دزد دريايي
  دژخيم
  دست
  دستار
  دست بند
  دست پر مو
  دست دادن
  دست زدن
  دستشوئي
  دستکش
  دستمال
  دستمال سفره
  دست و روي شستن
  دسته گل
  دستينه
  دشت
  دشمن
  دشنام
  دعا کردن
  دعوا
  دعوت
  دفتر
  دف زدن
  دکان
  دکتر
  دکمه سر دست
  دل
  دلالي کردن
  دلفين
  دلقک
  دُم
  دمپايي
  دمل
  دنبه
  دندان
  دندان پزشک
  دندان نيش
  دوات
  دوال
  دوچرخه
  دوختن
  دود
  دود کش
  دوده
  دوربين
  دوزخ
  دوست
  دوست داشتن
  دوش
  دوشاب
  دوغ
  دوقلو
  دويدن
  ده
  دهان
  دُهل زدن
  دهليز
  دهنه اسب
  ديدار
  ديگ
  ديگ بخار
  ديگ پايه
  دينارها
  ديو
  ديوار
  ديوانگي