آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناخن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ناخن

بلند : سود

کوتاه : ضرر

گرفتن ناخن : شرمساري

 

مولف گويد:

درآمدن ناخن يعني بيماري يکي از نزديکان يا خودش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسيار و دستمزد اندك است .

سوهان كشيدن و تميز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفريني دست خواهيد زد .

ديدن ناخنهاي شكسته در خواب ، نشانة بيمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

مشاهده‏ى ناخن در خواب، علامت انجام كارهاى زياد است.

اگر خواب ببينيد كه ناخن‏هايتان شكسته است، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار شكست مى‏شويد.

اگر خواب ببينيد ناخن‏هايتان را سوهان مى‏كشيد، علامت آن است كه موفق و پيروز خواهيد بود.

 

 

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقشه
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت