آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نقشه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نقشه : شما خانه اي بنا خواهيد کرد و يا خانه خودتان را بنا خواهيد نهاد

نقشه اي را ترسيم کردن : فکرهاي خوب در سر داريد

نقشه کارتوگرافي : سفر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد نقشه اي را مطالعه مي كنيد ، علامت آن است كه امور مأيوس كننده اي گريبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال اين امور ، سود كلاني نيز به دست خواهيد آورد .

اگر خواب ببينيد به دنبال نقشه اي مي گرديد ، علامت آن است كه در اثر نارضايتي از محيط پيرامون انرژي تازه اي كسب مي كنيد و به موقعيتهايي بهتر در زندگي دست مي يابيد . اگر چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه با آرزوي پاك خود به حوزة برتري در زندگي قدم مي گذارد .

اگر در خواب مشاهده كنيد نقشه‏اى را مطالعه مى‏كنيد، بيانگر آن است كه در كارتان پيشرفت مى‏كنيد. ديدن نقشه‏ى جهان در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهاى لذتبخش است. اگر خواب ببينيد كه مشغول كشيدن نقشه‏اى هستيد، علامت آن است كه در انجام كارى دچار شكست مى‏شويد.

Relate Topics:
  نااميدي
  نابينا
  ناتوان
  ناخن
  ناسزا
  ناشر
  ناشناس
  ناشنوا
  نارگيل
  نارنج
  ناطف
  ناطق
  ناف
  ناقوس
  ناله
  نامزد
  نام گردانيدن
  نامه
  نامهربان
  نان
  نانخواه
  ناودان
  ناي
  ناياب
  نايلون
  نبات
  نبات جلاب
  نبرد
  نت موسيقي
  نجات يافتن
  نجار
  نجوا
  نجيب زاده
  نحاس
  نخ
  نخجير
  نخل
  نخود
  نرد باختن
  نردبان
  نرده
  نرگس
  نروماده
  نزديکي
  نزم
  نسرين
  نسيم
  نسيه
  نشاسته
  نشاط
  نشان خانوادگي
  نشستن
  نعره
  نعش کش
  نعل
  نعلين
  نعناع
  نفت
  نفرين کردن
  نفس
  نفقه
  نقاشي کردن
  نقره
  نقصان
  نگراني
  نگهبان
  نگين
  نماز
  نمايش
  نمايشگاه
  نمد
  نمک
  نمکسو
  نوار باند
  نوار پارچه
  نوازنده
  نو بودن
  نوجوان
  نوحه کردن
  نور
  نوراني
  نوزاد
  نوزاد قورباغه
  نوشابه
  نوشادر
  نوشتن
  نوشيدن
  نوه
  نويسنده
  نهر
  نهنگ
  ني
  نيازمند
  نيام
  نيزه
  نيش خوردن از حشرات
  نيشکر
  نيکي کردن
  نيل
  نيلوفر
  نيمروز
  نيمکت