آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

واگن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب واگنى ببينيد، به اين معنا است كه شكست و نااميدى‏هايى خواهيد داشت.

ديدن واگن در خواب ، نشانة آن است كه ازدواجي ناموفق خواهيد داشت . و مشكلات شما را از پا در خواهد آورد .

اگر خواب ببينيد واگني را به پايين مي رانيد ، نشانة آن است كه پيش آمدهايي تلخ باعث مي گردد ، پريشان و مضطرب شويد .

اگر خواب ببينيد واگني را به بالاي تپه مي رانيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و ماديات پيروز خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد واگني را با بار سنگين به جلو مي رانيد ، نشانة آن است كه وظايف اخلاقي خود را به درستي انجام خواهيد داد .

اگر خواب ببينيد واگني را به داخل آبي گل آلود مي رانيد ، نشانة آن است كه در گرداب دلهره و هراس خواهيد افتاد .

ديدن واگني سرپوشيده در خواب ، نشانة آن است كه خيانتي اسرارآميز در حق شما مي شود . خيانتي كه باعث باز ماندن شما در زندگي خواهد شد .

اگر دختري خواب ببيند واگني را از كنار دره اي خطرناك به جلو مي راند ، نشانة آن است كه درگير كارهاي غيرقانوني خواهد شد ، و همواره با ترس و وحشت زندگي خواهد كرد ، زيرا احتمال مي دهد كه روزي كسي از كارهاي او سر در آورد .

اگر دختري خواب ببيند واگني را از روي آبي زلال و كم عمق عبور مي دهد ، نشانةآن است كه  بي آنكه با مشكلي روبرو شود ، از حادثه جويي لذت خواهد برد .

 

 

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر