آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کتاب

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كتابي مي خواند، دليل كه راه دين گزيند و كارهاي بسته بر وي گشاده شود اگر بيند كتاب اخبار بر حديث مي خواند، دليل كه مقرب پادشاه شود، اگر بيند كتاب فقه مي خواند، دليل كه ازناكردني بازايستد. اگر بيند اصول مي خواند، دليل كه به كاري مشغول شود و فايده ديني يابد. اگر ديد كتاب قصص مي خواند، دليل كه به قصه هاي انبياء و اولياء حريص بود. اگر بيند كتاب ملوك و سلاطين مي خواند، دليل ملامت است. اگر ديد حكمت مي خواند، دليل كه قران خواند. اگر ديد نحو مي خواند، دليل به شغل دنيائي مشغول شود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كتاب شعر مي خواند، دليل كه كاري كند و مردمان او را ملامت نمايند. اگر ديد كتاب حساب مي خواند، دليل كه همواره اندوهگين شود. اگر افسانه و مضاحك مي خواند، دليل كه غيبت مردم كند و رسوا شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند کتاب حساب مي خواند غمگين مي شود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غيبت مردم مي کند و چيزهاي ديگري در همين زمينه که زياد پايه علمي نمي تواند داشته باشد. کتا ب در خواب هاي ما انعکاسي است از علاقه به دانستن يا تاسف و اندوه ما از آن چه نياموخته ايم. کساني هستند که کتاب جزئي از زندگي روزانه ايشان است مثل نويسندگان، معلمان، دانشمندان، محققان و بالاخره ناشران. اين مردم با کتاب زندگي مي کنند. اين ها اگر کتاب در خواب ببينند خوابشان تعبير تعيين کننده يي ندارد. اما ديگران که با کتاب آميختگي زياد ندارند و به ندرت اتفاق مي افتد لاي کتابي را بگشايند اگر کتاب ببينند بايد به دنبال تعبير آن باشند. براي اين ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشي است از تمايلشان به دانستن يا تاسفشان از آن چه نياموخته اند يا نتوانسته اند بياموزند. گاه برخوردهاي ما در زندگي روزانه اين احساس را در ما به وجود مي آورد که مثلا مي توانستيم فلان زبان خارجي را ياد بگيريم ولي وقت صرف نکرديم، همين طور دلمان مي خواهد که بدانيم در آسمان ها چه مي گذرد، اين دو نوع کشش در خواب هاي ما عکس العملي به شکل کتاب ظاهر مي کند. حال اگر در خواب ببينيد که کتابي مي خوانيد و از آن خوشتان مي آيد با دوستي خردمند و آگاه آشنا مي شويد. اگر ديديد به جائي وارد شديد که مثل کتاب خانه کتاب هاي زيادي آن جا وجود داشت در جمعي حضور مي يابيد که از نظر فکري و دانش بر شما امتياز دارند. اگر ديديد کتابي پاره همراه داريد در جائي که بايد عقل و فهم شما کار ساز باشد در مي مانيد و نمي توانيد چاره چوئي کنيد. اگر ديديد کسي کتابي به شما داد يا از کتاب خانه کتابي خريديد يک نفر به شما کمک فکري مي کند و از هدايت دوستي سود مي بريد. اگر ديديد کتابي را مي فروشيد دوستي را از دست مي دهيد. اگر ديديد کتاب شما ضايع شده يا مثلا در آب افتاده يا سوخته تعبير همان است که دوستي با شما قطع دوستي مي کند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

کتاب : مصيبت

کتاب علمي : افتخار بزرگ

خريد ن کتاب : خبر

کتابي هديه گرفتن : يک اتفاق غير منتظره

کتاب سوخته : از دست دادن دوست

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ مطالعة كتاب در خواب ، نشانة درستكاري و ثروت است .

2ـ اگر نويسنده اي خواب ببيند كتابش در حال چاپ شدن است ، دلالت بر آن دارد كه چاپ كتابش به تأخير مي افتد و با مشكلاتي در اين راه مواجه مي شود .

3ـ اگر خواب ببينيد براي درك معناي كتابي وقت زيادي تلف مي كنيد ، نشانة آن است كه به دانش و افتخارات بسياري دست خواهيد يافت .

4ـ اگر خواب ببينيد كودكان مشغول مطالعه هستند ، دلالت بر تفاهم و هماهنگي رفتار كودكان دارد .

5ـ مطالعة كتابهاي كهنه در خواب ، نشانة آن است كه بايد از شر و بدي بپرهيزيد .

Relate Topics:
  کابل
  کابوس
  کابين
  کاج
  کاچي
  کاخ
  کادو
  کار
  کاراگاه
  کار آموز
  کارت
  کارت تبريک
  کارخانه
  کارد
  کارزار
  کارگاه
  کاروان
  کارها
  کاريز
  کاسه
  کاسه توالت
  کاشي
  کاغذ
  کافه
  کاکائو
  کالباس
  کالسکه
  کاميون
  کاناپه
  کانگورو
  کاورس
  کاه
  کاه گل
  کاهو
  کباب
  کباده
  کبريت
  کبک
  کبوتر
  کت
  کتابخانه
  کتاب فروشي
  کتان
  کتري
  کتف
  کتک
  کتيرا
  کحالي کردن
  کدو
  کر
  کرام الکاتبين
  کراوات
  کرباس
  کرته
  کرسي
  کرفس
  کرکره
  کرکس
  کرگدن
  کرم
  کرويه
  کره
  کري
  کريستال
  کژدم خواره
  کسوف
  کشاورز
  کشتارگاه
  کشتزار
  کِشت و زرع
  کشتن
  کِشتي
  کُشتي گرفتن
  کشک
  کشکاب
  کشمش
  کشو
  کشور بيگانه
  کعب
  کعبه
  کفاش
  کفتار
  کفجه
  کف دريا
  کف دست
  کفش
  کفگير
  کفن
  کک
  کک
  کَل
  کلاژه
  کلاغ
  کلاه
  کلبتين
  کلبه
  کلکسيون
  کلم
  کلنگ
  کلوچه
  کليد
  کليدان
  کليسا
  کليه
  کنشت
  کمان
  کمان آسمان
  کمانچه
  کمان حلاجي
  کمانگره
  کمد
  کمر
  کمند
  کنار
  کنجد
  کندر
  کندنا
  کنده
  کندوي
  کنسرت
  کنگر
  کنه
  کنيزک
  کوال
  کوتوله
  کوچه
  کود
  کودکي
  کور
  کوره
  کوز
  کوزه
  کوسن
  کوسه
  کوشک
  کوفته
  کوکب
  کوکو
  کوله پشتي
  کوه
  کهربا
  کيسگر
  کيسه
  کيف