آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زنبور

 

محمدبن سيرين گويد:

زنبور درخواب، مردي سفله و دون همت است. اگر بيند زنبور او را بگزيد، دليل كه او را از مردي دون، رنج و مكروه رسد، يا سخني ناخوش شنود. اگر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مي گزيدند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند زنبور وي را بگزيد، دليل كه از زني بد، وي را آزاري رسد. اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه او را با زني سخن چين شغلي افتد. اگر بيند زنبور را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بينداز هوا زنبوران بسيار جمع آمده اند، دليل كه لشگري در آنجا جمع شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن زنبور درخواب، بر شش وجه است.

اول: هياهو وغوغا.

دوم: مردم دون (مردم فرومايه).

سوم: لشگر.

چهارم: ملخ (مدح).

پنجم: دشمن.

ششم: فرزندان.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

زنبور سرخ در خواب هاي ما دشمني است که آزار مي رساند ولي زنبور عسل انسان ضعيف و ناداني است که در غايت امر از جانب او سود عايد بيننده خواب مي شود. اگر در خواب ببينيد که زنبوري شما را نيش زد و گزيد نشان آن است که سخني سرد و تلخ مي شنويد و اين بستگي دارد به اين که چه نوع زنبوري باشد. اگر در خواب زنبوري را ببينيد که در اتاق محل زندگيتان پرواز مي کند و شما نگران هستيد که مبادا غفلت نماييد و او شما را نيش بزند کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد يا اين که از عدم صداقت آگاهي داريد نمي توانيد کاري بکنيد. اگر زنبورهاي بسياري را ديديد ، در جمعي وارد مي شويد يا با کساني آشنايي مي يابيد که با ايشان موافقت خلقي نداريد. اگر ببينيد زنبوري را کشتيد بر دشمني چيره مي شويد و او را از خود مي رانيد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

زنبورعسل نشانه نيک بختي

نيش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

در محيط کاري : اميد زيبا

گله زنبورعسل: محصول پربار

گرفتن : ناراحتي

کشتن : بدبختي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن زنبور در خواب ، نشانة آن است كه با كينة تمام دربارة شما بدگويي خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد زنبوري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه طعم حسادت و نفرت ديگران را خواهيد چشيد .

3ـ اگر خواب ببينيد زنبوري را مي كشيد ، نشانة آن است كه دشمنان خود را سركوب خواهد كرد ، و حق خود را از آنها خواهيد گرفت .

 

Relate Topics:
  ساتور
  ساحر
  ساختمان
  ساخت و ساز
  سار
  ساردين
  سارق
  ساروج
  ساس
  ساز
  ساطور
  ساعت
  ساعت مچي
  ساعد
  ساق
  ساک
  سالاد
  سالک
  سال نو
  سايبان
  سايه
  سبد
  سبزه
  سبزيجات
  سبل
  سبوس
  سبوي
  سبيل
  سپر
  سپوسه
  ستارگان
  ستايش
  ستون
  سجاده
  سجده
  سخن
  سد
  سداب
  سر
  سراب
  سرا
  سراپرده
  سرايدار
  سرب
  سرباز
  سربريدن
  سرخچه
  سرخک
  سرخوردن
  سرخي
  سرزنش
  سرشير
  سرطان
  سرفه
  سرفيدن
  سرقت
  سرکه
  سرگين
  سرگين گردان
  سرما
  سرما خوردگي
  سرمازدگي
  سرمه
  سرمه دان
  سرنج
  سرنگ
  سرو
  سرود
  سرهنگ
  سريش
  سريشم
  سرين
  سس
  سشوار
  سطل
  سعتر
  سفر کردن
  سفر کردن بر روي آب
  سفره
  سفيداب
  سفيدروي
  سفيدمهره
  سقائي کردن
  سقز
  سقط
  سقف
  سقوط
  سقنقور
  سقمونيا
  سک
  سکبا
  سکره
  سکنجبين
  سکه
  سگ
  سل
  سلاح
  سلام
  سلطان
  سلول
  سماروغ
  سماق
  سمانه
  سماور
  سمنو
  سمور
  سنان
  سنب
  سنتور
  سنجاب
  سنجاق
  سنجاقک
  سنجد
  سنجيدن
  سند
  سندان
  سنگ
  سنگخواره
  سنگر
  سنگ مرمر
  سوارکار اسب
  سواري
  سوپ
  سوت
  سوختن
  سوراخ
  سوره ها
  سوزن
  سوسک
  سوسمار
  سوسن
  سوسيس
  سوگند
  سوهان
  سه تار
  سهره
  سه قلو
  سياره
  سياه سرفه
  سيب
  سيب زميني
  سير
  سيرابي
  سيرک
  سيري
  سيسنبر
  سيکي
  سيگار
  سيل
  سيم
  سيماب
  سيمان
  سيمرغ
  سينما
  سينه
  سينه ريز
  سيني