آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زندان

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند. اگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير بماند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگي و جاه يابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او را غم و اندوه است. اگر بيند با مردي زندانبان با بند همي رفت، دليل كه كار بسته او گشايش يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن زندانبان درخواب، چون معروف(آشنا) است، خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد.

چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است.

زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان.

اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي بيابد.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين است و گرفتاري است و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز. اگر خود را درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني را به گور تعبير کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانيد که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد يا نامش فلان است و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري است از همان نوع که گفته شد. اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که در خواب ببينيد در زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند. اگر در خواب زنداني را ببينيد و زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

زندان بازپروري : شايعات ، غيبت کردن

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن در زندان ايمني از پادشاهي بود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن زندان در خواب ، نشانة آن است كه كارهايي انجام مي دهيد كه متأسفانه به زيان خودتان تمام خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد زنداني شده ايد ، نشانةآن است كه از محيط خانواده ناراضي خواهيد بود و شغل خود را از دست خواهيد داد .

3ـ فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه يافتن بر موانع سخت است .

4- اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شده‏ايد بدانيد كه غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

 

 

Relate Topics:
  ساتور
  ساحر
  ساختمان
  ساخت و ساز
  سار
  ساردين
  سارق
  ساروج
  ساس
  ساز
  ساطور
  ساعت
  ساعت مچي
  ساعد
  ساق
  ساک
  سالاد
  سالک
  سال نو
  سايبان
  سايه
  سبد
  سبزه
  سبزيجات
  سبل
  سبوس
  سبوي
  سبيل
  سپر
  سپوسه
  ستارگان
  ستايش
  ستون
  سجاده
  سجده
  سخن
  سد
  سداب
  سر
  سراب
  سرا
  سراپرده
  سرايدار
  سرب
  سرباز
  سربريدن
  سرخچه
  سرخک
  سرخوردن
  سرخي
  سرزنش
  سرشير
  سرطان
  سرفه
  سرفيدن
  سرقت
  سرکه
  سرگين
  سرگين گردان
  سرما
  سرما خوردگي
  سرمازدگي
  سرمه
  سرمه دان
  سرنج
  سرنگ
  سرو
  سرود
  سرهنگ
  سريش
  سريشم
  سرين
  سس
  سشوار
  سطل
  سعتر
  سفر کردن
  سفر کردن بر روي آب
  سفره
  سفيداب
  سفيدروي
  سفيدمهره
  سقائي کردن
  سقز
  سقط
  سقف
  سقوط
  سقنقور
  سقمونيا
  سک
  سکبا
  سکره
  سکنجبين
  سکه
  سگ
  سل
  سلاح
  سلام
  سلطان
  سلول
  سماروغ
  سماق
  سمانه
  سماور
  سمنو
  سمور
  سنان
  سنب
  سنبل
  سنتور
  سنجاب
  سنجاق
  سنجاقک
  سنجد
  سنجيدن
  سند
  سندان
  سنگ
  سنگخواره
  سنگر
  سنگ مرمر
  سوارکار اسب
  سواري
  سوپ
  سوت
  سوختن
  سوراخ
  سوره ها
  سوزن
  سوسک
  سوسمار
  سوسيس
  سوگند
  سوهان
  سه تار
  سهره
  سه قلو
  سياره
  سياه سرفه
  سيب
  سيب زميني
  سير
  سيرابي
  سيرک
  سيري
  سيسنبر
  سيکي
  سيگار
  سيل
  سيم
  سيماب
  سيمان
  سيمرغ
  سينما
  سينه
  سينه ريز
  سيني