آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زوبين

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و جز از زوبين هيچ سلاح ديگر نداشت، دليل كه فرزند يابد. اگر بيند با زوبين سلاحهاي ديگر داشت، دليل كه او را از پادشاه خير و منفعت رسد و بر دشمن ظفر يابد. جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و به جز از زوبين هيچ سلاح ديگر نداشت، دليل كه اورا فرزندي آيد. اگر بيند به كسي زوبين مي دانداخت، دليل كه آن را سخن بد گويد. اگر بين كسي به زوبين مجروح كرد، دليل كه بر كساني بهتان بندد.

Relate Topics:
  ساتور
  ساحر
  ساختمان
  ساخت و ساز
  سار
  ساردين
  سارق
  ساروج
  ساس
  ساز
  ساطور
  ساعت
  ساعت مچي
  ساعد
  ساق
  ساک
  سالاد
  سالک
  سال نو
  سايبان
  سايه
  سبد
  سبزه
  سبزيجات
  سبل
  سبوس
  سبوي
  سبيل
  سپر
  سپوسه
  ستارگان
  ستايش
  ستون
  سجاده
  سجده
  سخن
  سد
  سداب
  سر
  سراب
  سرا
  سراپرده
  سرايدار
  سرب
  سرباز
  سربريدن
  سرخچه
  سرخک
  سرخوردن
  سرخي
  سرزنش
  سرشير
  سرطان
  سرفه
  سرفيدن
  سرقت
  سرکه
  سرگين
  سرگين گردان
  سرما
  سرما خوردگي
  سرمازدگي
  سرمه
  سرمه دان
  سرنج
  سرنگ
  سرو
  سرود
  سرهنگ
  سريش
  سريشم
  سرين
  سس
  سشوار
  سطل
  سعتر
  سفر کردن
  سفر کردن بر روي آب
  سفره
  سفيداب
  سفيدروي
  سفيدمهره
  سقائي کردن
  سقز
  سقط
  سقف
  سقوط
  سقنقور
  سقمونيا
  سک
  سکبا
  سکره
  سکنجبين
  سکه
  سگ
  سل
  سلاح
  سلام
  سلطان
  سلول
  سماروغ
  سماق
  سمانه
  سماور
  سمنو
  سمور
  سنان
  سنب
  سنبل
  سنتور
  سنجاب
  سنجاق
  سنجاقک
  سنجد
  سنجيدن
  سند
  سندان
  سنگ
  سنگخواره
  سنگر
  سنگ مرمر
  سوارکار اسب
  سواري
  سوپ
  سوت
  سوختن
  سوراخ
  سوره ها
  سوزن
  سوسک
  سوسمار
  سوسن
  سوسيس
  سوگند
  سوهان
  سه تار
  سهره
  سه قلو
  سياره
  سياه سرفه
  سيب
  سيب زميني
  سير
  سيرابي
  سيرک
  سيري
  سيسنبر
  سيکي
  سيگار
  سيل
  سيم
  سيماب
  سيمان
  سيمرغ
  سينما
  سينه ريز
  سيني