آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دراعه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز يا سفيد پوشيده داشت، دليل كه بر قدر و قيمت دراعه وي را جاه و قوت و شرف است در دين و دنيا، از غم فرج يابد. اگر بيند دراعه چركين و تنگ و دريده بود، تاويلش به خلاف اين بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دراعه سفيد و پاكيزه داشت، دليل كه مال و نعمت بزرگي يابد در دين. اگر بيند دراعه سرخ است، دليل كه به طرب دنيا مشغول شود. اگر بيند به گونه زرد بود، دليل بيماري است. اگر بيند بر گونه كبود است، دليل بر مصيبت و اندوه است، اگر سياه است، دليل بر غم و انديشه كند و براي كسي كه هميشه جامه سياه پوشد، زيان ندارد. اگر بيند دراعه از تن او بيرون كردند، دليل كه از زن جدا گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دراعه در خواب بر هفت وجه بود. اول: فرج از غمها. دوم: قوت. سوم: حجت. چهارم: شريعت و جاه. پنجم: منزلت و ولايت. ششم: نظام كارها. هفتم: زن.

Relate Topics:
  زائر
  زاج
  زاغ
  زالو
  زانو
  زايمان
  زباد
  زباله
  زبان
  زبرجد
  زبور
  زجر
  زخم
  زد و خورد
  زدن
  زراعت
  زرافه
  زردآلو
  زرد چوبه
  زرده تخم مرغ
  زرديها
  زرشک
  زرنيخ
  زره
  زري
  زعفران
  زغال
  زغن
  زفت
  زکام
  زگيل
  زلزله
  زمرّد
  زمستان
  زمين
  زن
  زنار
  زنبق
  زنبور
  زنبيل
  زنجبيل
  زنجير
  زنخ
  زندان
  زندانبان
  زنده به گور
  زنگ
  زنگار
  زنگله
  زوبين
  زولبيا
  زوزه
  زهار
  زهر
  زَهره
  زيبا
  زيتون
  زير زمين
  زير شيرواني
  زيره
  زيلو
  زين
  زيورالات