آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوختن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند جامه خويش را مي دوخت كارش نيكو شود و حالش به صلاح آيد. اگر بيند جامه به مال خويش مي دوخت، تاويلش همين است. اگر بيند جامه زني مي دوخت، غم و زيان به او رسد. اگر بيند جامه مردي مي دوخت تاويلش نيكو باشد. اگر بيند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دليل است كه آن كس هر شغل كه پيش گيرد تمام نكند. اگر بيند جامه دوخته به خانه بسيار داشت عيش بر او فراخ شود و مال از ميراث بيابد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند از بهر خويشتن پيراهني بدوخت و گريبان تمام كرد با عيال خويش سازگار باشد اگر بيند شلوار بدوخت و ليفه آن را ندوخت، دليل است كه زني خواهد و سرانجام رهائي يابد اگر بيند كه قبا بدوخت، دليل كه زني به خدمت مشغول گرداند اگر بيند پيراهن زير پاره مي كرد به كدخدائي مشغول شود اگر بيند جامه عيال مي دوخت، دليل كه به خدمت عيالش بماند. اگر بيند از بهر جامه دوختن رشته مي بافت، دليل كه از جائي به جائي تحويل كند. اگر بيند از براي عيال جامه ابريشمين مي دوخت، دليل كه غمگين شود، به تهمت گناهي كه از او بوجود آيد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

لباس دوز در خواب ، دليل بر شخصى است كه امور و كارهاى دنيوى به دست او درست ورو به راه مى شود، مخصوصا"  كارهاى كسى كه برايش لباس بدوزد.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله ديدن آن در خواب بد نيست مخصوصا اگر چيزي را در خواب مي دوزيد تمام کنيد و نادوخته و ناتمام باقي نگذاريد. اگر در خواب ببينيد که دکمه مي دوزيد با فرزندان يا با برادران خود کاري را به اتفاق انجام مي دهيد و يکي از آن ها در استحکام مباني کار شما موثر و مفيد واقع مي شود. اگر فرزند نداريد برادرتان و اگر داريد يکي از فرزندان. اگر در خواب ببينيد که پيراهن مي دوزيد کاري مي کنيد که با شان و شخصيت اجتماعي شما ارتباط دارد. چنانچه ببينيد لباسي شيک و برازنده دوخته ايد کاري در جهت تامين آبروي خويش انجام مي دهيد. اگر ببينيد که پارگي يا شکافتگي را مي دوزيد وام خود را مي پردازيد يا با کسي که قهر هستيد آشتي مي کنيد. اگر ببينيد که لباس زنانه مي دوزيد از جانب همسر خود سود مي بريد يا زني ديگر به شما سود مي رساند. اگر ببينيد شلوار مي دوزيد صاحب فرزند مي شويد. دوختن پرده در خواب خوب نيست چون کاري است که غم و اندوه مي آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.اگر جواني در خواب ببيند که چيزي مي دوزد شغلي مناسب پيدا مي کند و اگر دختري ببيند چيزي مي دوزد شوهر مي کند. اگر زن جواني در خواب ببيند که لباس بچه مي دوزد صاحب فرزند مي شود. روي هم رفته دوختن در خواب بد نيست به شرطي که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد

Relate Topics:
  رئيس
  رادار
  راديو
  رازيانه
  راسو
  راکت
  ران
  راننده
  راه
  راه آهن
  راه رفتن بر روي آب
  راه رفتن در خواب
  راه زدن
  رايانه
  راي دادن
  رب
  رباخوار
  رتيل
  رختخواب
  رخساره
  رز
  رژگونه
  رژ لب
  رستوران
  رسن
  رشته
  رضوان
  رطوبت
  رعد و برق
  رف
  رفتگر
  رفتن
  رفو کردن
  رفيق
  رقابت
  رقص
  رقص آرام
  رقص گروهي
  رکاب
  رگبار
  رگ گشادن
  رماتيسم
  رمال
  رمان
  رنده
  رنگها
  رنگين کمان
  روبان
  روباه
  روبنده
  روتختي
  روح
  رودخانه
  رود
  روده
  روز قيامت
  روزن
  روزنامه
  روزها
  روزهاي تعطيل
  روزه داشتن
  روژ
  روستا
  روسري
  روشنائي
  روشنائي آتش
  روغن
  روغن بادام
  روغن پسته
  روغن جوز
  روغن کتان
  روغنهاي سوختني
  رولت
  روناس
  روي
  روي
  رياست
  ريحان
  ريسمان
  ريش
  ريش شدن
  ريگ
  ريل راه آهن
  ريم
  ريمل
  رينگ
  ريواس
  ريوند