آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوشاب

 

محمدبن سيرين گويد: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لكن نه بسيار. اگر بيند دوشاب مي خورد، دليل كه بر قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بيند اندكي دوشاب در دهان نهاد، دليل كه از كسي سخن خوش شنود. جابر مغربي گويد: اگر كسي به خواب بيند كه از شهري خراب به دهي آباد شد و در وي نعمت بود، دليل بر خير و بركت و عز و اقبال كند. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر شر و ادبار كند. اگر بيند كه در دهي شده است، تاويلش نيك است. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند كه دهي مجهول بدو دادند، دليل كه بر قدر عمارتِ ان ده، وي را خير و منفعت رسد.

Relate Topics:
  رئيس
  رادار
  راديو
  رازيانه
  راسو
  راکت
  ران
  راننده
  راه
  راه آهن
  راه رفتن بر روي آب
  راه رفتن در خواب
  راه زدن
  رايانه
  راي دادن
  رب
  رباب
  رباخوار
  رتيل
  رختخواب
  رخساره
  رز
  رژگونه
  رژ لب
  رستوران
  رسن
  رشته
  رضوان
  رطوبت
  رعد و برق
  رف
  رفتگر
  رفو کردن
  رفيق
  رقابت
  رقص
  رقص آرام
  رقص گروهي
  رکاب
  رگبار
  رگ گشادن
  رماتيسم
  رمال
  رمان
  رنده
  رنگها
  رنگين کمان
  روبان
  روباه
  روبنده
  روتختي
  روح
  رودخانه
  رود
  روده
  روز قيامت
  روزن
  روزنامه
  روزها
  روزهاي تعطيل
  روزه داشتن
  روژ
  روستا
  روسري
  روشنائي
  روشنائي آتش
  روغن
  روغن بادام
  روغن پسته
  روغن جوز
  روغن کتان
  روغنهاي سوختني
  رولت
  روناس
  روي
  روي
  رياست
  ريحان
  ريسمان
  ريش
  ريش شدن
  ريگ
  ريل راه آهن
  ريم
  ريمل
  رينگ
  ريواس
  ريوند