آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خستگي

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند تن او را كسي بخست و از آن خون بيرون نيامد، دليل كه خسته كننده او را سخن راست گويد و جوابش باز نتواند داد.

اگر بيند خون از تن او يا از جراحت او بيرون آمد، دليل كه خسته كننده او را سخن دروغ و محال بگويد و در وي طعنه زند.

اگر كسي بر تن خود خستگي بسيار بيند، دليل كه او را مال نقصان افتد، يا از گناه توبه كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خستگي به خواب بر سه وجه است.

اول: مال.

دوم: منفعت.

سوم: سخن ناخوش است.

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرما
  خرمن
  خر مهره
  خروس
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خز
  خزه
  خزان
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصومت
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفتن
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلقان
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خوان
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه