آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خصومت

 

بدانكه خصومت كردن درخواب بر چند وجه است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي خصومت كرد و بر وي غالب شد، تاويلش به خلاف اين است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند با والي آن ديار خصومت كرد و بر وي غالب شد، دليل كه از والي آن ديار بدو خير و منفعتي رسد. اگر به خلاف اين بيند دليل كه از وي بدو رنج و زيان رسد. اگر بيند پادشاه به خصومت رفت، دليل كه حاجتش روا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند با مردم بي سبب خصومت مي كرد، دليل كه مردم از زبان وي رنجور و اندوهگين شوند.

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرما
  خرمن
  خر مهره
  خروس
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خز
  خزه
  خزان
  خستگي
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفتن
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلقان
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خوان
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه