آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خلقان

 

را به تازي جامه كهنه گويند و پوشيدن آن درخواب غم و اندوه است و درويشي كه بر مردم دير بماند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه جامه خلقان از تن خود بيرون آورد، دليل كه غم و درويشي از او دور شود، چيزهاي نو ديدن همه نيكوست، مگر موزه كهنه كه بهتر از نو بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه خلقان فروشي مي كند، بد بود و تجارت كردن جامه كهنه بد است، خاصه كه چرك و دريده بود. اگر جامه نو خريد و فروش كند نكوست و تجارت آن خير و منفعت بود. اسماعيل بن اشعث و ابراهيم كرماني گويند: جامه كهن فروختن نيك است، اما خريدن بد بود و خلقان فروش در خواب مردي است كه بدي از خود دور كند.

Relate Topics:
  خاج
  خار
  خارپشت
  خارش
  خاشاک
  خاک
  خاک اره
  خاک انداز
  خاکسپاري
  خاکستر
  خاک کوزه گري
  خال سياه
  خال کوبي
  خاله
  خامه
  خانواده
  خانه
  خاني
  خاويار
  خايه آدم
  خبر
  خبر چين
  خبزه
  ختنه کردن
  خجالت
  خداحافظي کردن
  خدمت کار
  خر
  خرابه
  خربزه
  خرتوت
  خرچنگ
  خردل
  خر زهره
  خرس
  خرس قطبي
  خرطوم فيل
  خرک
  خرگاه
  خرگوش
  خرگوش صحرائي
  خرما
  خرمن
  خر مهره
  خروس
  خروس جنگي
  خريدن و فروختن
  خز
  خزه
  خزان
  خستگي
  خسوف
  خشت
  خشخاش
  خشکسالي
  خشم گرفتن
  خصومت
  خصي کردن
  خضاب
  خطبه خواندن
  خطر
  خط کش
  خطمي
  خفاش
  خفتن
  خفگي
  خفه کردن
  خلال کردن
  خلعت
  خلم
  خليفه
  خم
  خمياره
  خمير کردن
  خنجر
  خنده
  خوابيدن
  خواستگاري
  خوان
  خواهر زاده
  خواهر ناتني
  خود
  خود ديدن
  خودکشي
  خورشيد
  خوردني
  خوره
  خوشه
  خوشه گندم
  خوک
  خون
  خويِ
  خيابان
  خيار
  خياطي
  خيري
  خيس
  خيک
  خيک ماست
  خيمه