آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خجالت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خجالت کشيدن : از شما تعريف و تمجيد خواهد شد

 

برايت مى‏گويد:

از خجالت سرخ شدن معنايش اين است كه عاشق شده‏ايد و جرئت بيان آن را نداريد. اگر شما در خواب سرخ شدن كس ديگرى را بينيد، نشانه‏ى آن است كه به خواستگاريتان مى‏آيند.

Relate Topics:
  شاخ
  شاخه
  شادروان
  شادي
  شال
  شام
  شانه
  شانه حيوان
  شاه بلوط
  شاه توت
  شاهدانه
  شاهرگ
  شاهرود
  شاه سفرم
  شاهين
  شب
  شب بازي
  شب بو
  شب پره
  شبدر
  شبنم
  شبه
  شپش
  شپشه
  شتر
  شتر مرغ
  شته
  شجره نامه
  شخم
  شراب
  شرابي
  شربت
  شرارهء آتش
  شرم
  شستن
  شُش
  شطرنج
  شعبده
  شعر گفتن
  شغال
  شفتالو
  شقايق
  شقيقه
  شکار
  شکارچي
  شکاف
  شِکر
  شکر کردن
  شکستن
  شکلات
  شکم
  شکمو
  شکنبه
  شکنجه
  شکوفه ها
  شل شدن
  شلاق
  شلغم
  شلوار
  شلوار بند
  شمار کردن
  شمايل حضرت مسيح
  شمد
  شمشاد
  شمش طلا
  شمشير
  شمع
  شمعدان
  شن
  شنا کردن
  شنالک
  شنبليله
  شنگرف
  شوربا
  شونيز
  شوهر
  شهاب سنگ
  شهادت
  شهباز
  شهد
  شهر
  شهرت
  شهرستان
  شيخ
  شير وحشي
  شير خوردني
  شير خشت
  شير خشک
  شير دادن
  شيره
  شيريني ها
  شيشه
  شيطان
  شيطرنج