آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خياطي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خياطي کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند

سوزن در دست فرو رفتن : شخصي جوان به ديدنتان خواهد آمد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خياط در خواب ، نشانة آن است كه براي رفتن به مسافرت با نگرانيهايي مواجه خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد با خياطي جروبحث مي كنيد ، نشانة آن است كه نتايج طرح شما مأيوس كننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد خياطي براي دوختن لباسي ، با متر اندازه هاي شما را مي گيرد ، نشانة آن است كه با اطرافيان خود ناسازگاريهايي پيدا خواهيد كرد .

Relate Topics:
  شاخ
  شاخه
  شادروان
  شادي
  شاسي
  شال
  شام
  شانه
  شانه حيوان
  شاه بلوط
  شاه توت
  شاهدانه
  شاهرگ
  شاهرود
  شاه سفرم
  شاهين
  شب
  شب بازي
  شب بو
  شب پره
  شبنم
  شبه
  شپش
  شپشه
  شتر
  شتر مرغ
  شته
  شجره نامه
  شخم
  شراب
  شرابي
  شربت
  شرارهء آتش
  شرم
  شستن
  شُش
  شطرنج
  شعبده
  شعر گفتن
  شغال
  شفتالو
  شقايق
  شقيقه
  شکار
  شکارچي
  شکاف
  شِکر
  شکر کردن
  شکستن
  شکلات
  شکم
  شکمو
  شکنبه
  شکنجه
  شکوفه ها
  شل شدن
  شلاق
  شلغم
  شلوار
  شلوار بند
  شمار کردن
  شمايل حضرت مسيح
  شمد
  شمشاد
  شمش طلا
  شمشير
  شمع
  شمعدان
  شن
  شنا کردن
  شنالک
  شنبليله
  شنگرف
  شوربا
  شونيز
  شوهر
  شهاب سنگ
  شهادت
  شهباز
  شهد
  شهر
  شهرت
  شهرستان
  شيخ
  شير وحشي
  شير خوردني
  شير خشت
  شير خشک
  شير دادن
  شيره
  شيريني ها
  شيشه
  شيطان
  شيطرنج