آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوقلو

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دوقلو : بر آورده شدن ناگهاني يک امر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بچه هاي دوقلو در خواب ، نشانة آن است كه از امنيت شغلي و محيط صميمانة خانوادة خود احساس رضايت خواهيد كرد .

2ـ ديدن بچه هاي دوقلو كه به بيماري مبتلا شده اند ، نشانة آن است كه در زندگي اندوهگين و مأيوس خواهيد شد .

Relate Topics:
  شاخ
  شاخه
  شادروان
  شادي
  شاسي
  شال
  شام
  شانه
  شانه حيوان
  شاه بلوط
  شاه توت
  شاهدانه
  شاهرگ
  شاهرود
  شاه سفرم
  شاهين
  شب
  شب بازي
  شب بو
  شب پره
  شبدر
  شبنم
  شبه
  شپش
  شپشه
  شتر
  شتر مرغ
  شته
  شجره نامه
  شخم
  شرابي
  شربت
  شرارهء آتش
  شرم
  شستن
  شُش
  شطرنج
  شعبده
  شعر گفتن
  شغال
  شفتالو
  شقايق
  شقيقه
  شکار
  شکارچي
  شکاف
  شِکر
  شکر کردن
  شکستن
  شکلات
  شکم
  شکمو
  شکنبه
  شکنجه
  شکوفه ها
  شل شدن
  شلاق
  شلغم
  شلوار
  شلوار بند
  شمار کردن
  شمايل حضرت مسيح
  شمد
  شمشاد
  شمش طلا
  شمشير
  شمع
  شمعدان
  شن
  شنا کردن
  شنالک
  شنبليله
  شنگرف
  شوربا
  شونيز
  شوهر
  شهاب سنگ
  شهادت
  شهباز
  شهد
  شهر
  شهرت
  شهرستان
  شيخ
  شير وحشي
  شير خوردني
  شير خشت
  شير خشک
  شير دادن
  شيره
  شيريني ها
  شيشه
  شيطان
  شيطرنج