آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دويدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دويدن

دويدن در يک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها

دويدن بدون لباس – لخت و عور- خيانت

دويدن به دنبال يک دشمن : پيروزي

بچه اي که ميدود : نيکبختي

مسابقه دو : رضايت

تماشاي دوندگان : بگو مگو

بي هدف دويدن : مقداري پول زياد بدستتان خواهد رسيد

Relate Topics:
  صابون
  صاحبخانه
  صاعقه
  صبح
  صبحانه
  صبر
  صحبت
  صحرا
  صحف
  صحيفه
  صخره
  صدا
  صداي بم
  صدف
  صدقه دادن
  صراط
  صرافي کردن
  صعود
  صفحه
  صفه
  صلوات فرستادن
  صليب
  صمغ
  صنج زدن
  صندل
  صندلي
  صندوق
  صنوبر
  صورت
  صورتحساب
  صوف
  صوفي شدن
  صيقل
  صيني آلات