آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دستار

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن دستار زن وکنيز بود

Relate Topics:
  فاخته
  فاستوني
  فاضلاب
  فال
  فالوده
  فانوس
  فتق
  فتنه
  فتيله
  فحش
  فِر
  فِر
  فراخي
  فرار
  فراشي
  فراواني آب
  فرج
  فرجه
  فرجي
  فرزند
  فرش
  فرشته
  فرعون
  فرغان
  فرفره
  فروختن
  فرودآمدن
  فرورفتن در آب
  فروش
  فروشگاه
  فرياد
  فريني
  فزون شدن
  فستق
  فسنجان
  فضله
  فقاع
  فقير
  فقيه
  فلاخن
  فلفل
  فلوس
  فنجان
  فندق
  فندک
  فنر
  فنک
  فواق
  فوره
  فوطه
  فيروزه
  فيل
  فيله
  فين
  فينچ