آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کبوتر

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهد. اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كندبه سبب سخني كه در حق او بگويد. اگر بيند كبوتر بچگان بسيار داشت، دليل كه از زنان منفعت يابد و بعضي مي گويند، دليل غم بود به سبب زنان.

 

جابرمغربي گويد:

اگر به خواب بيند كبوتري داشت، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر بيند كبوتري در خانه او بمرد، همين دليل است. اگر ديد كبوتر بسيار در خانه داشت، دليل كه او را فرزندان بسيار باشند و نيز گويند مال تمام حاصل كند و بهتري كبوتر درخواب سفيد و سبز است. اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد و ديدن كبوتر بازي در خواب، دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كبوتر بر پنج وجه است.

اول: زن.

دوم:كنيزك.

سوم: مال.

چهارم: نامه كه از غائب (غايبي) رسد.

پنجم: رياست

 

گويند ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وي رسد.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد. اگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد. اگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است. چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسي کبونر در خواب ببيند از مسافر غايب نامه اي و خبري دريافت مي کند. اين تعبير به علت آن است که از کبوتر در گذشته براي نامه رساني و بردن پيغام و سلام نيز استفاده مي کردند. اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند. اگر کسي ببيند بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند صاحب ثروت مي شود. ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد كبوتران جفت گيري مي كنند و لانه مي سازند ، نشانة آن است كه در روزگاري صلح آميز و پر از صفا ، در خانه اي زيبا با كودكاني حرف شنو و مطيع در ناز و نعمت بسر خواهيد برد .

2ـ شنيدن صداي محزون كبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد كه چشم به ياري كسي داريد اما با مرگ نوميد و اندوهگين مي شويد ، شايد پدر خود را از دست بدهيد .

3ـ ديدن كبوتر مرده در خواب ، علامت آن است كه زن و شوهر در اثر بي وفايي يا مرگ از هم جدا مي شوند .

4ـ ديدن كبوتر سفيد در خواب ، نشانة وفاداري دوستان و به دست آوردن محصولاتي فراوان است .

5ـ ديدن يك دسته كبوتر سفيد در خواب ، نشانة پيشرفت در آينده و زندگي صلح آميز است .

6ـ اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي آورده است ، علامت آن است كه عشاق به وصال هم مي رسند و از حال و احوال دوستي كه دورتر از شما زندگي مي كند خبرهايي خوب خواهيد شنيد .

7ـ ديدن كبوتري خسته در خواب ، نشانة آن است كه غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه مي كند . با شنيدن خبر معلول شدن يك دوست ، موجي از اندوه سواحل شادي شما را درهم مي كوبد .

8ـ اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي به شما مي رساند و نامه خبر از محكوميت شما مي دهد ، علامت آن است كه شما يا يكي از نزديكان به بيماري سختي مبتلا مي شويد و از نظر مالي زيان فراواني خواهيد ديد .

9ـ اگر خواب ببينيد صداي كبوتران را از آشيانه شان مي شنويد ، نشانة آن است كه صاحب خانواده و فرزنداني مطيع خواهيد شد . اگر دختري جوان چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .

10ـ اگر خواب ببينيد كبوتران را با تفنگ هدف قرار مي دهند ، نشانة آن است كه خشونت ذاتي شما در زندگي هويدا خواهد شد .

11ـ ديدن كبوتراني در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنيدن خبرهايي خوب است .

 

 

Relate Topics:
  کابل
  کابوس
  کابين
  کاج
  کاچي
  کاخ
  کادو
  کار
  کاراگاه
  کار آموز
  کارت
  کارت تبريک
  کارخانه
  کارد
  کارزار
  کارگاه
  کاروان
  کارها
  کاريز
  کاسه
  کاسه توالت
  کاشي
  کاغذ
  کافه
  کاکائو
  کالباس
  کالسکه
  کاميون
  کاناپه
  کانگورو
  کاورس
  کاه
  کاه گل
  کاهو
  کباب
  کباده
  کبريت
  کبک
  کت
  کتاب
  کتابخانه
  کتاب فروشي
  کتان
  کتري
  کتف
  کتک
  کتيرا
  کحالي کردن
  کدو
  کر
  کرام الکاتبين
  کراوات
  کرباس
  کرته
  کرسي
  کرفس
  کرکره
  کرکس
  کرگدن
  کرم
  کرويه
  کره
  کري
  کريستال
  کژدم خواره
  کسوف
  کشاورز
  کشتارگاه
  کشتزار
  کِشت و زرع
  کشتن
  کِشتي
  کُشتي گرفتن
  کشک
  کشکاب
  کشمش
  کشو
  کشور بيگانه
  کعب
  کعبه
  کفاش
  کفتار
  کفجه
  کف دريا
  کف دست
  کفش
  کفگير
  کفن
  کک
  کک
  کَل
  کلاژه
  کلاغ
  کلاه
  کلبتين
  کلبه
  کلکسيون
  کلم
  کلنگ
  کلوچه
  کليد
  کليدان
  کليسا
  کليه
  کنشت
  کمان
  کمان آسمان
  کمانچه
  کمان حلاجي
  کمانگره
  کمد
  کمر
  کمند
  کنار
  کنجد
  کندر
  کندنا
  کنده
  کندوي
  کنسرت
  کنگر
  کنه
  کنيزک
  کوال
  کوتوله
  کوچه
  کود
  کودکي
  کور
  کوره
  کوز
  کوزه
  کوسن
  کوسه
  کوشک
  کوفته
  کوکب
  کوکو
  کوله پشتي
  کوه
  کهربا
  کيسگر
  کيسه
  کيف