آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ويراني

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن ويراني، دليل گمراهي است. اگر درخواب بيند كه جاي آبادان را خراب كرد، دليل است در شغل گمراه شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر در خواب مسجد يا مدرسه يا خانقاه را ويران كرد، دليل نقصان دين و دنياى او بود.(و الله اعلم بالصواب).

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن ويراني، گمراهي و ضلالت است ولي از ديدن ويراني احساسي که در بيننده خواب پديد مي آيد بيشتر اهميت دارد. اگر در خواب جايي را ويران ببينيد و از ديدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شويد، تعبير ندارد ولي اگر ويراني ببينيد و اندوهي در شما پديد آيد غم و غصه است. ويران کردن نيز چندان بد نيست چون سازدگي است و تازه بايد ديد کجا و چه چيز را ويران مي کنيد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ويرانه : روابط شما با اطرافيان بهتر خواهد شد

ديدن ويرانه : غم وغصه

ديدار کردن از ويرانه ها : شما به مدارج عالي خواهيد رسيد

در ويرانه ها خوابيدن : ضرر و زيان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ويرانى در خواب، بيانگر مشكلات فراوان است.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويلا
  ويلچر