آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نابينا

 

اگر درخواب بيند نابينا شد، دليل كه در اسلام گمراه است. اگر يك چشم او نابينا شد، دليل كه نيمه اي از دين او برود يا گناه بزرگ كرده باشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر نابينا را دست بگرفت و مي برد، دليل كه مومن و رحيم بود. اگر بيند چشم كسي را نابينا كرد، دليل كه آن كس رااز راه ببرد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن نابينائي در خواب بر شش وجه است.

اول: درويشي.

دوم: بدحالي.

سوم: غم واندوه.

چهارم: نقصان.

پنجم: مال.

ششم: تباهى دين. قوله تعالى: »صم بكم عمى فهم لا يرجعون« (بقره، آيه 18)

اگر نابينا بيند كه بينا شده بود، دليل كه از زحمت برهد.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان آن است که چيزهائي را نمي خواهيم ببينيم. کاري مي کنيم يا کاري قبلا انجام داده ايم که از ديدن بازتاب آن شرم داريم يا انتظار واقعه اي را مي کشيم که مشاهده اش ما را مي ترساند. در مورد کوري ديگران نيز اين نکته صادق است. شخصي که در خواب او را نابينا مي بينيم سمبول يا جانشيني است از شخص يا طبقه اي از مردم که فکر مي کنيم مصلحت نيست شاهد کارهاي ما باشند. کسي که خودش را نابينا ببيند دليل است که گمراه است و اگر يک چشم او نابينا بود نيم دين او تباه شده اين هم مي تواند درست باشد و تعريفي است از همان استدلال زيرا کساني که واقعا مومن نيستند و به دين داري تظاهر مي کنند نمي پسندند ديگران ازاين راز آگاه شوند لذا مردم را نابينا مي بينند و چون از رسوائي خودشان شرم دارند خويشتن را کور مشاهده مي کنند. نابينائي يک چشم گوياي خوف و رجا است.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نا بينا : خطر

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر