آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوربين

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: دوربين دو نوع است. يکي چشمي و ديگري عکس برداري يا فيلمبرداري. دوربين چشمي در خواب هاي ما تجسم انتظارهايي است که از آينده داريم و کلا چيزهايي که مي خواهيم و آرزو داريم که به آنها برسيم. هر چه دوربين کارآمدتر باشد توانايي بيشتر ما را در برآوردن آرزوها نشان مي دهد. دوربين عکس و فيلمبرداري برخورد ما را با حوادث روزمره زندگي نشان مي دهد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با دوربين به جايي نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه دگرگونيهايي رخ خواهد داد كه به زيان شما تمام مي شود .

2ـ ديدن دوربين شكسته در خواب ، نشانة جدايي از دوستان و ناسازگاري با ديگر افراد است .

Relate Topics:
  صابون
  صاحبخانه
  صاعقه
  صافي
  صبح
  صبحانه
  صبر
  صحرا
  صحف
  صحيفه
  صخره
  صدا
  صداي بم
  صدف
  صدقه دادن
  صراط
  صرافي کردن
  صعود
  صفحه
  صفه
  صلوات فرستادن
  صليب
  صمغ
  صنج زدن
  صندل
  صندلي
  صندوق
  صنوبر
  صورت
  صورتحساب
  صوف
  صوفي شدن
  صيقل
  صيني آلات