آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دود کش

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگي است و هر چه دود آن غليظ تر باشد غم و اندوه بيشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تامين است از جهت خانواده.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دودكش در خواب ، نشانة حادث شدن اتفاقي تلخ و ناراحت كننده است . خبر بيماري كسي به شما مي رسد .

2ـ ديدن دودكش سرنگون شده ، نشانة شنيدن خبر مرگ يكي از اعضاي خانواده شماست .

3ـ اگر خواب ببينيد پيچكي گرد دودكش پيچيده است ، معنايش اين است كه از مرگ خويشاوندي اندوهگين مي شويد .

4ـ اگر خواب ببينيد از دودكش دود برمي خيزد ، نشانة آن است كه خيري به شما مي رسد .

5ـ اگر خواب ببينيد در دودكشي پنهان مي شويد ، نشانة آشفته شدن وضعيت كار ، و هجوم شك و ترديد و اضطراب به سوي شماست .

6ـ اگر دختري خواب ببيند از دودكش پايين مي رود ، علامت آن است كه دست به عملي ناشايست خواهد زد كه موجب بهت و حيرت دوستان مي شود .

7ـ اگر خواب ببينيد از دودكشي بالا مي رويد ، دلالت بر آن دارد كه از مانعي كه سر راه شما قرار مي گيرد عبور خواهيد كرد .

Relate Topics:
  صابون
  صاحبخانه
  صاعقه
  صافي
  صبح
  صبحانه
  صبر
  صحبت
  صحف
  صحيفه
  صخره
  صدا
  صداي بم
  صدف
  صدقه دادن
  صراط
  صرافي کردن
  صعود
  صفحه
  صفه
  صلوات فرستادن
  صليب
  صمغ
  صنج زدن
  صندل
  صندلي
  صندوق
  صنوبر
  صورت
  صورتحساب
  صوف
  صوفي شدن
  صيقل
  صيني آلات