آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نيلوفر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر در خواب نيلوفر را بر جاى خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از درخت جدا بيند، دليل غم است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند نيلوفر بكند و به غلام داد، دليل كه آن غلام بگريزد.

 

حضرت دانيال گويد:

ديدن نيلوفر به خواب دليل كنيزكي بود كه بخرد.( و الله اعلم بالصواب).

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب نيلوفر آبى ببينيد، بيانگر آن است كه زندگى پرفراز و نشيبى خواهيد داشت.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر