آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خيابان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خيابان : موفقيت در امورکاري

خيابان طويل با سنگفرش زيبا : مئقعيت خوشايندي برايتان پيش خواهد آمد

خيابان روشن : شادي بزرگ

خياباني که در تاريکي فرو رفته است : مراقب خودتان باشيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در خياباني راه مي رويد ، نشانة آن است كه تقريباً از رسيدن به هدفي كه خواهانش هستيد ، نوميد خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در شهري دوردست در خياباني آشنا راه مي رويد ، نشانة آن است كه به سفري خواهيد رفت اما سودي كه انتظار داشتيد از طريق اين سفر به دست بياوريد به دست نخواهيد آورد .

3ـ اگر خواب ببينيد هنگام عبور از خياباني از حملة جنايت كاري هراسانيد ، نشانة آن است كه براي پيش بردن كارهايتان دست به كار خطرناكي مي زنيد .

Relate Topics:
  سوره فاتحه الکتاب
  سوره البقره
  سوره آل عمران
  سوره النساء
  سوره المائده
  سوره الانعام
  سوره الاعراف
  سوره الانفال
  سوره التوبه
  سوره يونس
  سوره هود
  سوره الرعد
  سوره ابراهيم
  سوره الحجر
  سوره النحل
  سوره بني اسرائيل
  سوره الکهف
  سوره مريم
  سوره طه
  سوره الانبياء
  سوره الحج
  سوره المؤمنون
  سوره الفرقان
  سوره الشعراء
  سوره النمل
  سوره القصص
  سوره عنکبوت
  سوره الروم
  سوره لقمان
  سوره السجده
  سوره الاحزاب
  سوره السبا
  سوره الفاطر
  سوره يس
  سوره الصافات
  سوره ص
  سوره الزمر
  سوره المؤمن
  سوره فصلّت
  سوره شوري
  سوره زخرف
  سوره الدّخان
  سوره الجاثيه
  سوره الاحقاف
  سوره محمد ص
  سوره الفتح
  سوره الحجرات
  سوره ق
  سوره الذاريات
  سوره الطور
  سوره النجم
  سوره القمر
  سوره الرحمن
  سوره الواقعه
  سوره الحديد
  سوره المجادله
  سوره الحشر
  سوره الصف
  سوره الجمعه
  سوره المنافقون
  سوره التغابن
  سوره التحريم
  سوره الطلاق
  سوره الملک
  سوره الحاقه
  سوره المعارج
  سوره نوح
  سوره الجن
  سوره المّزمل
  سوره المدّثر
  سوره القيقمه
  سوره الانسان
  سوره المرسلات
  سوره النباء
  سوره النازعات
  سوره عبس
  سوره التکوير
  سوره الانفطار
  سوره المطففين
  سوره الانشقاق
  سوره البروج
  سوره الطارق
  سوره الغاشيه
  سوره الفجر
  سوره البلد
  سوره الليل
  سوره الضحي
  سوره الانشراح
  سوره التين
  سوره العلق
  سوره القدر
  سوره البينه
  سوره الزلزله
  سوره القارعه
  سوره التکاثر
  سوره الهمزه
  سوره القريش
  سوره الماعون
  سوره الکوثر
  سوره الکافرون
  سوره الفتح
  سوره تبّت
  سوره الاخلاص
  سوره الفلق
  سوره الناس