آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

درياچه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

درياچه

ديدن درياچه :گنج چيزي گزانبها نصيبتان خواهد شد، اين چيزشايد از لحاظ معنوي باشد

درياچه نا آرام : موانع بر سر راه عشق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر دختري خواب ببيند كنار درياچه اي گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانة آن است كه به زودي در زندگي او تحولاتي صورت مي پذيرد و بخاطر ناديده انگاشتن آموخته ها و تجربه هاي ثمربخش خود تأسف مي خورد .

2ـ اگر خواب ببينيد با قايقي بر درياچه اي مي رانيد و آب از كف قايق ناگهان به درون فوران مي كند ، علامت آن است كه پس از مدتي كه تحت فشار قرار مي گيريد ، سرانجام موفق مي شويد به شهرت و افتخار دست يابيد .

3ـ اگر خواب ببينيد زوج جواني به قايق بر درياچه اي مي رانند و قايقشان ناگهان در آستانة خطر غرق شدن قرار مي گيرد ولي آن دو مي توانند به گونه اي خود را نجات دهند ، نشانة آن است كه دوستي در حق شما مرتكب خطايي مي شود . اما با رفتار پسنديدة خود مي تواند بار ديگر دل شما را به دست بياورد .

4ـ اگر خواب ببينيد با كشتي بر درياچه اي آرام و زلال حركت مي كنيد ، نشانة آن است كه با به دست آوردن ثروت مي توانيد به آرزوهاي خود برسيد .

5ـ ديدن درياچة گل آلود كه گرداگردش را صخره ها و درختان عريان فرا گرفته اند ، نشانة خاتمة ناخوشايندِ امور عاطفي است .

6ـ ديدن درياچة گل آلود كه گردش را درختان سبز فرا گرفته است ، نشانة آن است كه با غلبه بر شهوات و هوا و هوس هاي مادي ، با فضيلت و تقواي فطري خود مي توانيد در راهي سالم و پرمنفعت گام برداريد .

7ـ ديدن درياچه اي با آب زلال و شفاف كه گردش را زمينهاي لم يزرع فرا گرفته است ، علامت آن است كه براي كسب ثروت دست به اعمال غيراخلاقي خواهيد زد .

8ـ اگر در خواب صورت خود را بر آب درياچه اي زلال ببينيد ،علامت آن است كه دوستان صميمي ، خوشي و شادي را برايتان به ارمغان خواهند آورد .

9ـ ديدن عكس درختان پرشاخ و برگ بر آب درياچه در خواب ، علامت آن است كه جاذبه هاي معشوق شما را هر دم سوي خود خواهد كشيد .

10ـ  اگر خواب ببينيد ساكنين جزيرة درياچه اي شما را تهديد مي كنند ، علامت آن است كه وقت خود را بيهوده تلف خواهيد كرد و سلامت خود را براي لذتهاي نامشروع به خطر خواهيد انداخت .

Relate Topics:
  سوره فاتحه الکتاب
  سوره البقره
  سوره آل عمران
  سوره النساء
  سوره المائده
  سوره الانعام
  سوره الاعراف
  سوره الانفال
  سوره التوبه
  سوره يونس
  سوره هود
  سوره الرعد
  سوره ابراهيم
  سوره الحجر
  سوره النحل
  سوره بني اسرائيل
  سوره الکهف
  سوره مريم
  سوره طه
  سوره الانبياء
  سوره الحج
  سوره المؤمنون
  سوره الفرقان
  سوره الشعراء
  سوره النمل
  سوره القصص
  سوره عنکبوت
  سوره الروم
  سوره لقمان
  سوره السجده
  سوره الاحزاب
  سوره السبا
  سوره الفاطر
  سوره يس
  سوره الصافات
  سوره ص
  سوره الزمر
  سوره المؤمن
  سوره فصلّت
  سوره شوري
  سوره زخرف
  سوره الدّخان
  سوره الجاثيه
  سوره الاحقاف
  سوره محمد ص
  سوره الفتح
  سوره الحجرات
  سوره ق
  سوره الذاريات
  سوره الطور
  سوره النجم
  سوره القمر
  سوره الرحمن
  سوره الواقعه
  سوره الحديد
  سوره المجادله
  سوره الحشر
  سوره الصف
  سوره الجمعه
  سوره المنافقون
  سوره التغابن
  سوره التحريم
  سوره الطلاق
  سوره الملک
  سوره القلم
  سوره الحاقه
  سوره المعارج
  سوره نوح
  سوره الجن
  سوره المّزمل
  سوره المدّثر
  سوره القيقمه
  سوره الانسان
  سوره المرسلات
  سوره النباء
  سوره النازعات
  سوره عبس
  سوره التکوير
  سوره الانفطار
  سوره المطففين
  سوره الانشقاق
  سوره البروج
  سوره الطارق
  سوره الغاشيه
  سوره الفجر
  سوره الليل
  سوره الضحي
  سوره الانشراح
  سوره التين
  سوره العلق
  سوره القدر
  سوره البينه
  سوره الزلزله
  سوره القارعه
  سوره التکاثر
  سوره الهمزه
  سوره القريش
  سوره الماعون
  سوره الکوثر
  سوره الکافرون
  سوره الفتح
  سوره تبّت
  سوره الاخلاص
  سوره الفلق
  سوره الناس