آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کشتزار

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كشتزار در خواب چون معروف بود، دليل بر فرزند است. اگر ديد كشتزاري درود، دليل كه بعضي مردم آنجا كشته شوند.

حضرت دانيال گويد: اگر ديد در كشتزاري معروف بود، دليل كه عملي كند كه دين و دنياي او نيك بود و اگر ديد در ميان كشتزاري مي رفت، دليل كه به عزا رود.

جابرمغربي گويد: اگر بيند آتش در كشتزار افتاده بود و بسوخت، دليل قحط است. اگر در خواب كشتزاري بيند و نداند كه از كيست، دليل بر زيانِ بيننده است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن كشتزاري عريان بعد از برداشت محصول در خواب ، علامت آن است كه بيننده خواب اميدي به فردا ندارد .

2ـ ديدن كشتزاري سبز و آمادة برداشتِ محصول ذرت يا جو ، علامت بركت و فراواني و شادماني است .

3ـ ديدن كشتزاري شخم خورده ، علامت آن است كه به زودي ثروتي به شما خواهد رسيد و در كسب مقامي افتخارآميز موفق خواهيد شد .

4ـ ديدن كشتزار شيار خورده و آماده بذرافشاني ، نشانة آن است كه بزودي ثمرة تلاش و كوشش خود را به دست خواهيد آورد .

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر