آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کلبتين

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كلبتين درخواب، دليل خادمي است دلير كه به خوبي مال از دست پادشاه بيرون آورد و بر مردم نفقه كند. اگر بيند به كلبتين چيزي از آتش بيرون آورد و بر مردم داد، دليل كه از پادشاه منفعت يابد.

Relate Topics:
  هاري
  هاون
  هتل
  هدف
  هدهد
  هديه
  هراسان
  هزاردستان
  هسته
  هفت تير
  هلو
  هما
  همراه
  همسايه
  همسر
  همکار
  هندوانه
  هنر پيشه
  هوا
  هواپيما
  هويج
  هيأت منصفه
  هياهو
  هيپنوتيزم
  هيزم
  هيولا