آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نويسنده

 

حضرت دانيال گويد:

اگر چيزى نوشت و نويسنده بود، دليل كه به حيله مال از مردم بستاند.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر عالمي بيند كه نويسندگي مي كرد، دليل منفعت بود.

اگر شعر و افسانه مي نوشت، دليل است به كار دنيا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد.

اگر بيند كه قرآن يا توحيد يا دعوات مي نوشت، دليل خير و بركت و منفعت بود.

اگر در خواب بيند كه نامه مهتري نوشت، دليل خير و منفعت است.

اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دليل كه توبه كند.

اگر به سرخي نوشت، دليل كه به عشرت دنيا مشغول شود.

اگر به زردي نوشت، دليل بيماري است.

اگر بيند كه به سبزي نوشت دليل كه نيك نام شود.

اگر به زر يا سيم نوشت، دليل است از پادشاه منفعت يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن نويسندگي به خواب چهاروجه است.

اول: خيرو نيكي.

دوم: مال و منفعت.

سوم: چيزي كه به مكر حاصل كند.

چهارم: معزولي از عمل.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوشتن : خبر ، معاملات خوب

نوشته زيبا : از شما تعريف خواهد شد

بدخط : غم و غصه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب نويسنده‏اى را ببينيد كه مشغول كار است، بيانگر آن است كه در تصميم‏گيرى دچار اشتباه مى‏شويد.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر